วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

Interaction between Metoprolol and Diphenylhydralmine

Sept. 19, 2014

ในการรักษาโรคด้วยการใช้ยา...
ปรากฏว่า  มีบ่อยครั้งที่ผู้ฝช้ไม่ตระหนักถึงปฏิกิริยาระหว่างยาที่ตนเองกำลังใช้

ย่อแ่กให้เกิดผลเสียได้มากกว่าผลดี...

นี้คือตัวอย่างที่เราพบ...
คนสูงอายุเป็นโรคความดั้นโลหิตสูง  ซึงแพทย์ได้ให้ยากลุ่ม Beta blocker ชื่อ
Metoprolol ....อยู่มาวันหนึ่ง  คนไข้เกิดมีอาการวิงเวียน   จึงไปพบแพทย์เพื่อ
ขอรับการรักษา  และแพทย์ได้สั่งจ่ายยา Djphenylhydralamine แก้อาการวิงเวียน
ให้แก่คนไข้รายนั้น

ลองดูซิว่า...ผลจะเกิดอะไรขึ้น?

เมื่อเรารับประทานยา “metoprolol” เข้าสู่กายแล้ว
ลองดูซิว่า มันเกิดอะไรขึ้น ?

ตามปกติ  ยาทุกตัวที่เป็นสารเคมี  เมื่อผ่านเข้าสู่ร่างกาย  มันจะทำปฏิกิริยากับ 
"เอ็นไซม์"  เพื่อมันจะได้ถูกขจัดออกจากกายไป...

ยา Metoprolol  เมื่อเข้าสู่กายแล้ว  มันจะทำปฏิกิริยากับเอ็นไซม์ชื่อ 
Cyotochrome P450(CYP) 2D6:

สำหรับยา Diphenylhydralamine  เมื่อเข้าสู่ร่างมนจะทำปฏิกิริยา "ยับยั้ง" 
ไม่ให้ CYP2D6 ทำงาน
เมื่อมีการใชั้ยาทั้งสองพร้อมกันเมื่ดใด...ผลจะทำให้ยา Metoprolol ในกระแส
เลือดสูงขึ้น  พร้อมๆ กับทำให้เกิดอาการอันไม่พึงปราถนาขึ้น
ซึ่งเราเรียกว่า "แพ้ยา" นั่นเอง

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว...
จึงเป็นข้อเตือนใจว่า  เม่่ื่อคนไข้ใช้ยารักษากลุ่ม beta blockers เพื่อลดความ
ดัน (เช่น carvedilol, nebivolol, propanolol และ timolol) ไม่ใควรใช้ร่วมกับยา
ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์ CYP2D6 เป็นอันขาด

www.pharmacytimes.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น