วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

เมื่อตัดสินใจรักษาด้วยอินซูลินฉีด:P.4: Initiating Insulin: Basic Recommendations

Sept.10,2014

เมื่อเริ่มใช้อินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล   แม้ว่าจะไม่สูตรตายตัว
สำหรับการดังกล่าว...  แต่มีกฏเกณฑ์พื้นฐาน สำหรับใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัต  ดังต่อไปนี้:

 ถ้าผลการตรวจน้ำตาลในขณะท้องว่าง (FPG) มีระดับสูง ให้เริ่มให้
อินซูลินออกฤทธิ์ยาว (long-acting insulin) ได้เลย

 ถ้าระดับน้ำตาลหลังรับประทานอาหาร (postpandrial glucose) สูง 
ให้ใช้อินซุูลินออกฤทธ์เร็ว (prandial หรือ bolus) และ

 ถ้าผลของน้ำตาลในเลือด ทั้ง FPG และ PPG มีค่าสูงทั้งสองค่า
ท่านสามารถเลือกวิธีการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้:

o Oral agent ร่วมกับ basal insulin
o Premixed insulin analogs
o Basal/bolus as multiple daily injection (MDI) หรือ
  Insulin pump

<< BACK   NEXT P> : P.5:Multiple Options

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น