วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

เรื่องที่เกี่ยวกับกับการรักษาด้วยอินซูลิน (P.2): Basal/background insulin dose:


Aug. 25, 2014

• ประมาณ 40 – 50 % ของ  total daily insulin dose จะถูกนำไป

ใช้แทนปริมาณ “อินซูลิน” ในช่วงกลางคืน (insulin overnight),
และถูกใช้ในตอรนกลางวันในขณะทีท่านท้องว่างระหว่างช่วงเวลา
รับประทานอาหาร...เรียก “อินซูลิน” ที่ทำหน้าที่นี้ว่า background
หรือ basal insulin replacement  ซึ่งมีระดับคงที่ทุกวัน

• ส่วนที่เหลือ  50 – 60 %  ของ total insulin dose จะใชhทำหน้าที่จัด
การกับ “คาร์โบฮัยเดรต” (อาหาร)  และใช้แก้ไข (correction) น้ำ
ตาลในกระแสเลือดที่สูงขึ้น... Insulin ที่ทำหน้าที่นี้   เรียก  bolus 
insulin replacement

Basal/background insulin dose:


เราสามารถคำนวณหาค่าของขนาดอินซูลินที่ใช้เพื่อทำหน้าที่เป็น

Basal insulin ได้ดังนี้:

1. สมมุติท่านมีน้ำหนัก 160 ปอนด์

2. ท่านสามารถคำนวนหาค่า total daily insulin requirement ได้
= 140 ÷ 4 = 40 units of insulin/day

จากตัวอย่าง...

Basal/background insulin dose
= 50 % of TDI (40 units) = 20 units โดยเป็นอินซูลินที่ออกฤทธิ์นาน
(long acting insulin) เช่น insulin glargine หรือ detemir หรือท่านอาจ
เป็น rapid acting insulin ถ้าท่านต้องใช้ insulin pump... เป็นการให้อินซูลิน
ทางใต้ผิวหนังอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้ infusion pump


<< BACK     NEXT >> P.3: The carbohydate coverage ratio:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น