วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

เมื่อตัดสินใจรักษาด้วยอินซูลินฉีด P.7 Initiating insulin :The Importance of Patient Education

Sept. 10, 2014

ไม่ว่าท่านจะวางแผนการรักษาโรคเบาหวานด้วยวิธีใด...
การให้ความรู้แก่คนไข้ ถือเป็นเรื่องจำเป็น   โดยเขาควรได้รับคำอธิบาย
เกี่ยวกับฤทธืของอินซูลิน, ผลกระทบต่อาหารทีรับประทาน,  รวมถึงการ
ออกกำลังกาย  ซึ่งมีผลต่อระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

การตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือดด้วยตนเอง  ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ
ต่อการควบคุมระดับน้ำตาล

เพื่อหลีกเลี้ยงการต่อต้านการใช้ อินซูลิน” ของคนไข้...
แพทย์จำเป็นต้องเริ่มบอกกล่าวให้คนไข้ได้ทราบแต่เนิ่นๆ  โดยให้รับรู้
ว่า โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงตามเวลา
ท่่ผ่านไป  ซึ่งสุดท้าย  ในคนที่เป็นเบาหวานทุกคน  ต่างลงเอยด้วยการ
ใช้อินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลอย่างหลีกเล่ี่งไม่ได้เลย

ที่สำคัญ  คนที่เป็นโรคเบาหวานต้องทราบเป้าหมายของการรักษาว่า
มีเป้าหมายในการรักษาอย่างไร ?  ไม่ใช้ปฏิเสธการใช้ปฏิเสธรูปแบบ
ของการรักษา  แต่ต้องยอมรับความจริงว่า  เมื่อจำเป็นต้องใช้อินซูลิน
เมื่อใด...ท่านต้องยอมรับอย่างปฏิเสธไม่ได้โดยเด็ดขาด

โดยสรุป...

ในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทสอง....ในระยะสุดท้ายของการเกิดโารค
มักจะไม่ตอบสนองต่อการใช้เม็ดลดน้ำตาลในกระแสเลือด  และจำเป็นต้องใช้
อินซูลินรัีกษา (insulin therapy) กัน  วิธีการที่คนไข้ยอมรับกัน  คือการให้ฉีด
อินซูลินชนิด Intermediate-acting insulin ในตอนแย็นก่อนนอน (bedtime) ร่วม
กับยาเม็ดลดน้ำตาล...ซึ่งเป็นวิธีง่ายต่อการปฏิบัติของคนทั่วโลก
<< BACK

อ้างอิง...

  • www.medscape.org/
  • www.aafp.org/
  • www.australianprescriber.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น