วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

เรื่องที่เกี่ยวกับกับการรักษาด้วยอินซูลิน (P.1): Total Daily Insulin Requirement

Aug. 25, 2014

การใช้อินซูลินเพื่อรักษา จัดเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน
ประเภท 1 และประเภท 2 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้น้ำตาลในกระแสเลือด
คงอยู่ในระดับปกติ โดยการการฉีดเข้าสู่ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง

การที่แพทย์จะใช้อินซูลินชนิดใด ย่อมขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เป็นต้นว่า
ช่นิดของโรคเบาหวาน, ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด รวมไปถึงวิถีชีวิต
ของคนที่เป็นโรคเบาหวานเอง

ในการรักษาโรคเบาหวานด้วยการฉีดอินซูน มีหลายอย่างที่เราควรทำ
ความรู้จัก:

Total Daily Insulin Requiremen (TDI) :
หลักเกณฑ์ในการคำนวนหาค่าของปริมาณ "อินซูลิน" ที่ร่างกายจำเป็น
ต้องใช้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดตลอดทั้งวัน และ
ตลอดคืน (total insulin requirement) ...มีสูตรให้คำนวณหาค่าดังนี้:

Total daily Insulin Requirement (units of insulin)
จะมีค่า = น้ำหนักตัวเป็นปอนด์ หารด้วย 4

หรือถ้าวัดน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม ให้ใช้สูตรา-
Total daily Insulin Requirement
จะมีค่า = 0.55 x น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม

ยกตัวอย่าง 1:

Ø ถ้าท่านมีน้ำหนักตัววัดเป็นปอนด์ สมมุติได้ 160 ปอนด์
ค่า Total daily insulin requirement ของท่านจะมีค่า
= 160 ÷ 4 = 40 units of insulin / day

หรือ...
ตัวอย่างที่ 2:

Ø ถ้าท่านมีน้ำหนักตัววัดได้  70 kg body weight
ท่านจำเป็นต้องไดรับ  total daily insulin requirement
= 0.55 x 70 = 38.5 units of insulin /day

ในกรณีที่ร่างกายของท่านไม่ตอบสนองต่อ “อินซูลิน” อย่างสูง (very
Resistant to insulin) ท่านอาจจำต้องได้รับปริมาณ “อินซูลิน” เพิ่มขึ้น
และในทางตรงข้าม หากท่านมีความไวต่ออินซูลิน ท่านอาจจำเป็น
ต้องลดขนาดอินซูลินลง


<< NEXT : P. 2: Basal/background insulin dose:


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น