วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

เมื่อท่านใช้อินซูลินรักษาโรคเบาหวาน: P.3: Augmentation Insulin Therapy

Aug. 23, 2014

How does Insulin Control Type 2 Diabetes?

ถ้าสมมุติท่านเป็นโรคเบาหวานประเภท 2...
ตับอ่อนของท่านยังคงสามารถทำงานได้ และยังสามารถผลิต “อินซูลิน” ได้
ในปริมาณมากพอกับความต้องการ นอกจากนั้น เซลล์ของร่างกายยังไม่ตอบ
สนองต่ออินซูลินได้อีกด้วย  ซึ่งหมายความว่า ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาล
ในกระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการรักษาโรคเบาหวานประเภท 2...
ส่วนใหญ่ท่านจะได้รับการรักษา  ด้วยการเริ่มต้นด้วยการใช้ยาเม็ดลดน้ำตาล 
(oral medicines)  เมื่อเวลาผ่านไปจะพบว่า  ยาเม็ดลดน้ำตาลจะสูญเสีย
ประสิทธิภาพในการทำงานไป...  ในกรณีเช่นนี้ แพทย์อาจแนะนำให้ท่านเพิ่ม
ยาฉีดที่เป็น “อินซูลิน” ร่วมกับยาเม็ดลดน้ำตาลให้แก่ท่าน

การเพิ่ม “อินซูลิน” ให้กับท่านร่วมกับยาเม็ดลดน้ำตาลเช่นนี้   เราเรียกว่า
“Augmentation Insulin Therapy”

ถ้าการรักษาด้วยวิธี Augmentation Insulin Therapy ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ำตาลได้   แพทย์อาจทำการเปลี่ยนวิธีการรักษา  ด้วยการเพิ่มยาฉีดอินซูลินให้
แก่ท่าน  เรียกว่า  เป็น Replacement insulin Therapy  หรืออาจใช้อินซุูลินเพียง
อย่างเดียว

มีคนไข้บางคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 แทนที่จะได้รับการรักษาด้วยวิธี
Augmentation insulin therapy   แต่เริ่มให้การรักษาด้วย replacement insulin
therapy ทันที เช่น ในรายที่มาพบแพทย์ด้วยการตรวจพบว่า ระดับ HbA1c มี
ค่าสูงกว่า 9 %  ...

<< BACK    NEXT  >> P. 4 : Basal-bolus therapy

http://www.localhealth.com/article/how-does-insulin-control-diabetes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น