วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

เมื่อท่านใช้อินซูลินรักษาโรคเบาหวาน: P.4: Basal – Bolus insulin therapy

Aug. 23, 2014

คำถามมีว่า...
Basal – Bolus insulin Therapy คืออะไร ?

โดยปกติ...
ในคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ในร่างกายมีฮอร์โมนขือ “อินซูลิน” มีหน้า
ในการควบคุมระดับน้ำตาลโดย:

 ร่างกาย (เซลล์ืของตับอ่อน) จะทำหน้าทีสร้าง และปล่อยอินซูลินออกมา
ในระดับคงที่ (ตลอดวัน และคืน)  เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในช่วงเวลา
ระหว่างรับประทานอาหาร และระหว่างนอนหลับ

 ร่างกายจะปล่อยอินซูลินออกมาในปริมาณเพิ่มขึ้น  เพื่อช่วยควบคุมระดับ
น้ำตาลที่ได้จากอาหาร

ในการรักษาคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภ่ท 2  การให้อินซูลินอาจช่วยควบคุม
ระดับน้ำตาลในสองทิศทาง:

 ประการแรก:  การให้อินซูลิน เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมระดับน้ำตาลใน
ช่วงเวลาระหว่างการรับประทาอาหาร และระหว่างการนอนกลับ  เราเรียก
อินซูลินที่ทำหน้าที่ควบคุมน้ำตาลในกระแสลเลือดช่วงดังกล่าวว่า  Basal  หรือ
background insulin (long acting insulin)

 ประการที่สอง: การให้อินซูลิน  เพื่อจัดการกับน้ำตาลในเลือดที่ได้จากการ
กินอาหาร เราเรียก bolus insulin ....

Go. to.... : www.aafp.0rg

ในกรณีที่เราต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในกรtแสเลือดที่มากกว่าปกติ  แพทย์
อาจแนะนำให้ท่านได้รับการรักษาด้วยวิธีที่เรียกว่า   basal-bolus therapy 
บางทีเราเรียกว่าIntensive insulin therapy ซึ่งนอกจากจะใช้อินซูลินควบคุม
ระดับน้ำตางในขณะทัองว่างทั้งกลางวัน และกลางคืน (basal) แล้ว  ยังให้
อินซูลิน (Bolus insulin) เพื่อจัดการกับน้ำตาลในเลือดที่ได้จากอาหารด้วย

การรักษาด้วยวิธี basal-bolus therapy มักจะใช้ในรายที่เป็นเบาหวานประเภท 1
หรือเบาหวานประเภท 2 ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีขึ้น และเพื่อความ
ปลอดภัยจากการเกิดภาวะน้ำตาลลดต่ำ (hypoglyxemia)  ควรทำการตรวจระดับ
น้ำตาลในกระแสเลือด... ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้ จะพบว่า basal-bolus therapy จะ
มีลักษณะคล้ายกับธรรมชาติของการควบคุมระดับน้ำตาล

นการวางแผนการรักษาด้วยวิธี basal-bolus therapy:
นอกจากจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านอาหารการกิน และการออกกำลังกาย
การรักษาด้วย basal-bolus therapy จะประกอบด้วยการใช้ Long-acting basal insulin
รวมกับการใช้ short-actingbolus insulin (Novolog®) ในขณะรับประทานอาหาร
(mealtime) 1 – 3 ครั้งต่อวัน

และ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้ตามต้องการท่านต้อง...

 ตรวจระดับน้ำตาลบ่อยครั้ง
 รับประทานอาหาร และออกกำลังกายตามแผนที่กำหนด
 ติดต่อทีมผู้ให้การรักษาเบาหวานอย่างสม่ำเสมอ

<< BACK P.3: Augmentation insulin therapy

http://www.novolog.com/novolog/whencontrol.aspx
http://www.localhealth.com/article/how-does-insulin-control-diabetes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น