วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

่ท่านจะเริ่มรักษาด้วยอินซูลินเมื่อใด ? :P.1- Initiating insulin in T2DM

Sept. 10,2014

ในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทสอง (T2DM)...
เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง  โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง
อย่างต่อเนื่อง   สุดท้ายจะลงเอยด้วยการรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน  
เพื่อควบคุมให้ระดับน้ำตาลลดลงสูระดับปกติ (euglycemia)จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า...
การควบคุมระดับน้ำตาลให้ลดลงสู่เป้าหมาย  ด้วยกระบวนการเชิงรุกสามารถ
ลดความเสียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะมียาใหม่ๆ  ถูกผลิตออกมาเพื่อการรักษาเบาหวาน
เป็นการเฉพาะก็ตาม  แต่ผู้ใช้ยาจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  
ให้เหมาะกับคนไข้แต่ละรายไป  โดยไม่มีสูตรตายตัว

มีการเสนอแนวทาง และขั้นตอนการรักษา ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้รับผิดชอบใน
การรักษา   ได้พิจารณาว่า คนเป็นโรคเบาหวานประเภทสองรายใด
ควรเริ่มต้นใช้ “อินซูลิน” และควรเริ่มใช้เมื่อใด...?

ในคนไข้ที่มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงมากๆ...
เราควรเริ่มให้ “อินซูลิน” ทันที  เพื่อลดระดับน้ำตาลลง  จะมัวอ้อยอิ่งไม่ได้
ซึ่งได้แก่คนไข้ที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 Fasting plasma glucose (FPG) levels >250 mg/dL;
 Random plasma glucose consistently >300 mg/dL;
 Glycated hemoglobin (A1C) >10%;
 Ketonuria; or
 Symptomatic diabetes with polyuria, polydipsia, and weight loss

ข้อมูลทีเสนอมานั้น  เป็นเครื่องชี้ว่า  คนไข้เป็นโรคเบาหวาน  ซึ่งไม่สามารถ

ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้
หรืออาจมาพบแพทย์  โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบมาก่อนว่า  
ตนเป็นโรคเบาหวาน

ในกรณีที่คนไข้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเม็ดลดระดับน้ำตาล (oral medicines) 
ร่วมกันหลายตัว  ยังปรากฏว่า   ไม่สามารถลดรtดับน้ำตาลในกระแสเลือดล
งสู่เป้าหมายได้... เขาควรได้รับการพิจารณารักษาด้วยการเริ่มให้อินซูลินฉีดฃ
ทันที


NEXT >> P.2- Initiating insulin in T2DM: Therapeutic goal

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น