วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านใช้อินซูลินรักษาโรคเบาหวาน: P.2: Replacement insulin therapy

Aug. 23, 2014ถ้าท่านเป็นโรคเบาหวานประเภท 1...
เราจพบว่า “เบต้า เซลล์” ซึี่งเป็นสว่นหนึ่งของตับอ่อน  จะทำหน้าที่
สร้างฮอร์โมน  ขือ "อินซูลิน"  ถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันของตัวเอง
เป็นเหตุให้เซลล์ดังกล่าว ไม่สามารถสร้างอินซูนขึ้นได้
ยังผลให้ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลกลูโกสในกระแสเล่ือดให้เป็น
พลังงานได้

เมื่อไม่มีอินซูลิน  เซลลืไม่สามารถทำให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้  เป็นเหตุ
ให้มีนำ้ตาลตกค้างอยู่ในกระแสโลหิต  ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบว่า
เป็นโรคเบาหวาน

เพื่อให้ร่างกายสามารถมีชิวิตอยู่ได้  หรือขับเคลื่อนไปได้เหมือนเครือง
จักรที่ต้องอาศับน้ำมันเชือเพลง  เราจำเป็นต้องใช้ "อินซูลิน"
เพื่อทดแทนส่วนที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้ตามปกติ  และวิธีการใช้
อินซูลินในลกัษณะนี้  เราเรียกว่า Replacement insulin therapy<< BACK   NEXT >> Augmentation insulin Therapy\

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น