วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Cervical Disc Surgery: Disc Replacement or Fusion?

Aug. 2, 2013

ในคนไข้โรคหมอนกระดูกระดับคอ...
ส่วนใหญ่ ประมาณ 95 % จะดีขึ้นด้วยการรักษาตามวิธีอนุรักษ์
ส่วนการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดอาจถูกนำมาใช้ในกรณีที่ไม่สามารถรักษา
ด้วยวิธีอนุรักษ์ หรือเมื่ออาการเลวลลง

Go to... http://neurosurgery.ufl.edu

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า...
โรคหมอนกระดูกคอ (cervical disc disease) เกิดจากมีความผิดปกติ
ในหมอนกระดูกเพียยงระดับเดียว หรือหลายระดับ โดยมีการแตก (disc rupture)
และเคลื่อนหลุดของส่วนของหมอนประสาทไปกดไขประสาท หรือรากประสาทเข้า
เป็นเหตุให้เกิดมีอาการปวดคอ, เสียวซ่า,  ชา และร้าวไปยังแขน
และ / หรือ ร่วมกับการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ

ในกรณีดังกล่าว อาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเอาหมอน
กระดูกที่เสียออกไป หลังจากเอาหมอนกระดูกออกไป เราสามารถรักษา
ความสูงของกระดูกคอให้เหมือนเดิมได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

• Artificial cervical disc replacement


• Cervical fusion

ในปี 2007 ...
เป็นครั้งแรกที่ artificial disc ได้รับการยอมรับจาก FDA ให้ใช้ในการรักษา
คนไข้โรคหมอนกระดูกคอ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำด้วยโลหะ มีรูปลักษณ์
คล้ายหมอกนกระดูก สามารถทำให้กระดูกคอเคลื่อนไหว
ได้เหมือนกับหมอนกระดูกจริง

Go to...  http://www.sehealth.org

ในการศึกษาคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใส่ artificial disc จำนวน 541 ราย
ปรากฏว่า ทำให้อาการปวดคอ และปวดแขนดีขึ้น มีความปลอดภัย และ
ได้ผลดีเท่าๆ กับการทำ cervical fusion แต่มีผลดีกว่าในด้านคงสภาพ
การเคลื่อนไหวของกระดูกคอเอาไว้

อย่างไรก็ตาม ในคนที่ได้รับ artificial disc มักจะได้รับการผ่าตัดทำให้
กระดูกคอเชื่อมติดกัน (cervical fusion) ในภายหลังเสมอ


Go to..http://www.medivisuals.com


คนไข้ต่อไปนี้ จะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับการการผ่าตัดใส artificial disc:

• Osteoporosis
• Joint disease
• Infection
• Inflammation at the site หรือ
• Allergy to stainless steel

จากการผ่าตัดทำ cervical fusion...
แพทย์จะทำการผ่าตัดเอาหมอนกระดูกที่ถูกทำลายออก และแทนที่ด้วยกระดูก 
ซึ่งส่วนใหญ่เอากระดูกจากกระดูกเชิงกราน (iliac crest) ของคนไข้เอง หรือจาก
กระดูกของศพ (cadaver) โดยใส่เข้าไปในตำแหน่งที่เอาหมอนกระดูกออก

จากการผ่าตัดด้วยการใช้กระดูกใส้เข้าไปแทนที่หมอนกระดูกที่ถูกเอาออกไปนั้น
มีเป้าหมายสองประการ ประการแรก เพื่อคงสภาพความสูงของกระดูกคอเอาไว้ให้
เหมือนเดิม และประการต่อมา เพือทำให้กระดูกคอระดับที่เสื่อมสภาพ
เชื่อมติดกันเป็นกระดูกชิ้นเดียว

หลังการผ่าตัดอาจมีการยึดกระดูกด้วย metal plate & screws
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกที่ปลูกเคลื่อนหลุด และให้กระดูกเชื่อมประสาน
ติดกัน

การผ่าตัดเอาหมอนกระดูกออกทิ้ง (discectomy) ร่วมกับทำ cervical Fusion 
สามารถบรรเทาอาการปวดจากโรคหมอนกระดูก
แต่สิ่งที่ท่านจะต้องรับทราบเอาไว้ คือ หลังการผ่าตัดกระดูกคอของท่าน
จะทำให้การเคลื่อนไหวของกระดูกคอลดลงได้ระดับหนึ่ง

Risks of Cervical Disc Surgeries
แม้ว่า การผ่าตัดเอาหมอนกระดูกคอ (cervical disc surgery)
จะเป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัยก็ตาม แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ดังต่อไปนี้:

• เกิดอักเสบติดเชื้อ (Infection)
• มีเลือดออกมาก (Excessive bleeding)
• มีปฏิกิริยาต่อการดมยาสลบ (Reaction to anesthesia)
• แปรสภาพเป็นปวดคอเรื้อรัง (Chronic neck pain)
• เกิดบาดเจ็บต่อเส้นประสาท, ไขประสาท, ท่อทางเดินอาหาร,
และกล่องเสียง (Damage of the nerves, spinal cord, esophagus
or vocal cords)
• ไม่สามารถฟื้นตัวสู่สภาพเดิมได้ (failure to heal)

หลังการผ่าตัดกระดูกคอ (cervical fusion)...

ผลจากการวิจัยรายหนึ่ง ซึ่งทำการศึกษาในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัด cervical
fusion พบว่า 25 % ของกลุ่มคนดังกล่าว เกิดโรคหมอนกระดูก (cervical
disc disease) ภายใน 10 ปี หลังการผ่าตัด และในจำนวนดังกล่าว
มีถึง 10 % ถึง 12 % จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดทำ cervical fusion ใน
ตำแหน่งที่ต่างออกไป

นักวิจัยหลายนายไม่เชื่อว่า การทำ artificial disc จะทำให้เกิดมีปัญหา
ได้เช่นเดียวกับการทำ cervical fusion
แต่พวกเขาจำเป็นต้องทำการศึกษากันต่อไป

การฟื้นคืนสู่สภาพปกติหลังการผ่าตัดหมอนกระดูกคอ
หลังการผ่าตัดหมอนกระดูกคอ ท่านสามารถลุกขึ้นยืนภายในไม่กี่ชั่วโมง
และสามารถกลับบ้านในวันเดียวกัน ท่านสามารถกลับบ้านได้
หรือกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น และท่านอาจมีความเจ็บปวดที่บริเวณผ่าตัด
แต่เมื่อเวลาผ่านไป อาการก็จะหายไปเอง

หลังการผ่าตัด cervical fusion...
จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ถึงปี สามารถทำให้กระดูกเชื่อมติดกัน
ได้อย่างแข็งแรง (solid fusion) และในช่วงเวลาดังกล่าว
ท่านยังอาจมีอาการได้บ้าง ซึ่งแพทย์ผู้รักษาอาจแนะนำให้สรวมไส่
cervical collar เพื่อประคองกระดูกต้นคอไว้ประมาณ 4 – 6 อาทิตย์

ท่านสามารถช่วยทำให้หายของกระดูก และฟื้นตัวสู่สภาพเป็นปกติ
ได้เร็วขึ้น โดยการรับประทานอาหารที่ให้สุขภาพ ออกกำลังกาย
อย่างฃสม่ำเสมอ และฝึกตนให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง (good posture)http://www.webmd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น