วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประเด็นที่น่ารู้ในโรคเบาหวาน: P 2: Types of Diabetes : T1D

Feb. 25, 2014

โรคเบาหวานจะถูกแบ่งเป็นสองชนิด: ประเภท 1 และ  2 (T1D & T2D)
ทั้งสองชนิดอาจมีความผิดปกติทางพันธุกรรมได้   จึงเห็นว่า 
ประวัติครอบครัวมีคนเป็นเบาหวาน... จะทำให้สมาชิคในครอบครอบครัว
มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานได้สูง

โรคเบาหวานประเภทหนึ่ง (T1D)
จัดเป็นโรคที่มีความรุนแรง   ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อตับอ่อนไม่สามารถ
สร้างฮอร์โมน “อินซูลิน”   หรือผลิตฮอร์โมนตัวดังกล่าวได้น้อย   ย่อม
ทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว...
คนเป็นเบาหวานประเภทหนึ่งจึงจำเป็นต้องพึงพา “อินซูลิน”  ซึ่งมีหน้า
ที่ในการทำให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานต่อไป
จากการที่ต้องพึ่งพาอินซูลินนี้เอง เขาจีงเรียกเบาหวานประเภทหนึ่งนี้
ว่า เป็น insulin-dependent diabetes

ในสมัยก่อน เบาหวานประเภทหนึ่ง (T1D) ถูกเรียกว่า juvenile diabetes 
เพราะเป็นโรคที่ได้รับการวินิจฉัยในเด็ก และในวัยหนุ่ม
อย่างไรก็ตาม เน่ื่องจากโรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง  สามารถเกิดขึ้นกับคน
ทุกวัย   และเกิดในคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เบาหวานประเภทหนึ่ง

ในระหว่างการเกิดเบาหวานประเภทหนึ่ง...
ระบบภูมิคุ้มกันเกิดได้ทำงานเพี้ยนไปจากเดิม โดยเราไม่ทราบว่า
อะไรทำให้เป็นเช่นนั้น....แทนที่จะทำลายศัตรูที่บุกรุกเข้าสู่กาย แต่หันมา
โจมตีทำลายเซลล์ที่มีชื่อว่า beta cells ภายในตับอ่อนให้เสียไป

เมื่อเซลล์(beta cells) ถูกทำลาย  เป็นเหตุให้ตับอ่อนไม่สามารถผลิต
อินซูลิน  หรือผลิตได้น้อย  เป็นเหตุให้มีน้ำตาลเหลือค้างในกระแสเลือด
เป็นจำนวนมาก

เมื่อมีน้ำตาลในกระแสเลือดเป็นจำนวนมาก...
โดยเฉพาะเมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน  มันจะทำให้อวัยวะทุกอวัยวะ
ในร่างกายถูกทำลาย (damage) ไป

<< BACK  P. 1 : How diabetes develops ?

NEXT >> P. 3: Type 2 Diabetes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น