วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อท่านมีไขมัน Triglyecerides ในกระแสเลือดสูง p. 2: continued

Feb. 24, 2014

ผลจากการศึกษา ชี้ให้เห็นว่า....
การมีระดับ “ไตรกลีเซอไรด์” สูง  เป็นปัจจัยเสียงอิสระต่อการเกิด
โรคหัวใจที่มีต้นเหตุจากหลอดเลือด (CVD)   ความเสี่ยงดังกล่าว
ดูเหมือนจะพบเห็นในผู้หญิงได้มากกว่า หรือในคนที่เป็นโรคเบาหวาน

ความเสี่ยงดังกล่าว (ไตรกลีเซอไรด์สูง) ...
ส่วนมากจะพบเห็นในคนที่มีระดับของ LDL-Cholesterol สูง และ HDL cholesterol ต่ำ 
และแม้ว่า ความเสี่ยงจากการเกิดมีระดับของ triglycerides สูง มักจะทำให้ลดลง
โดยการควบคุมระดับ HDL cholesterol ได้ก็ตาม แต่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่
เหลือก็ยังคงมีเหลืออยู่ดี

จากการศึกษาชิ้นใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่ง  ได้ทำการประเมินความเสี่ยงที่เกิดร่วมกับ
ภาวะไขมัน triglycerides ผิดปกติ   พบว่า ในเพศชายจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคได้ 14 % และในหญิงได้ 37 % ในทุก ๆ 88 mg/dL ของระดับไตรกลีเซอรไรดฺ
ที่เพิ่มเหนือกว่าระดับปกติ   ที่เป็นเช่นนี้  เขาให้เหตุผลว่า  การมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูง
จะมีอนุภาคของสารในกรแสเลือด  ซึ่งทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดตีบแข็ง

จากการตรวจหาไขมันในเลือด...
เราสามารถประเมินหาค่าของอนุภาคที่ทำให้เส้นเลือดเกิดการแข็งตัวได้
โดยคำนวนจากค่าของ non-HDL cholesterol (total cholesterol minus HDL)

สมาคม ...The NCEP Adult Treatment Panel III (ATP III) ได้ชี้แนะให้หาค่า
ของ non-HDL cholesterol ในคนไข้ที่มี Triglycerides สูงกว่า 200 mg/dL
และบางคนได้แนะนำให้ใช้ค่าของ non-HDL cholesterol ในคนไข้ทุกราย  ซึ่งมีความ
สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจจากโรคหลอดเลือดตีบตัน (CVD)
จะดีกว่าการใช่ค่า LDL cholesterol

<< BACK

NEXT >> P. 3 continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น