วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อท่านมีไขมัน “คลอเลสเตอรอล” สูง p.2 : Key for cholesterol treatment


Feb. 24, 2014

หน่วยงาน AHA & ACC ได้เสนอแนวทางการปฏิบัติ เพื่อปองกัน
ไม่ให้เกิดโรคหัวใจ (heart disease & stroke) โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ
คือ:

o การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (lifestyle)
o ลดระดับไขมัน cholesterol
o ลดความอ้วน (obesity) และ
o ประเมินความเสี่ยง (risk assessment)

แนวทางทั้ง 4 ที่เสนอมานั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แพทย์นำไปพิจารณา
ในการรักษา ...ให้คำนึงถึงสุขภาพโดยรวมของคนไข้เป็นสำคัญ   และจาก
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ได้เป็นต้นเหตุให้มีคนชาวอเมริกันเป็นจำนวนไม่น้อย
หันมาใช้ยา statins กันมากขึ้น   โดยหมอส่วนใหญ่ จะสั่ง statins  ให้แก่คนไข้
โดยคำนึงพิจารณาค่าLDL cholesterol ในกระแสเลือดเป็นสำหลัก

แต่ตามเป็นจริงมีว่า  เขาต้องการให้มีการพิจาณาปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นด้วย
ไม่เพียงแต่ให้ความสนใจแต่ค่าของ cholesterol เพียงอย่างเดียว  เป็นต้นว่า
ให้พิจารณาเรื่อง  อายุ, เพศ, เชือ้ชาติ,  การสูบบุหรี,  ความดันเลือดสูง
(มีได้รับการรักษหรือไม่?) , โรคเบาหวาน ?  ตลอดรวมถึงระดับของ
 “คลอเลสเตอรอล” ในกระแสเลือด

ไม่เพียงแต่ที่กล่าวมาเท่านั้น...
แพทย์ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ อีก  เช่นประวัติทางครอบครัวด้วย เป็นต้น

ภายหลังการประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงตามที่กล่าวแล้วเท่านั้น แพทย์จึงสามารถ
ตัดสินใจว่า   คนไข้ควรได้รับการรักษาอย่างใดจึงดีที่สุดสำหรับคนไข้
ในแต่ละราย

จากข้อความที่เสนอไปนั้น เป็นเหตัให้แพทย์ส่วนใหญ่เปลี่ยความคิด
จากการพิจารณาระดับ cholesterol เพียงอย่างเดียว แต่ได้ไปพิจารณา
ปัจจัยอย่างอื่นก่อนที่จะให้การรักษาคนไข้ว่า...เขาจำเป็นต้องได้รับยา
Statin หรือไม่ ?

จากสถิติของสหรัฐฯ...
แพทย์เขาเชื่อว่า ประชาชนวัยผู้ใหญ่ประมาณหนึ่งในสาม
จะได้รับประโยชน์จากการใช้ statin เพื่อรักษาภาวะไขมันคลอเลสเตอรอล
ที่ผิดปกติ  เพือป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจ และสมอง  และในจำนวนนี้
ยังได้รวมถึงคนที่เคยเป็นโรคหัวใจ และสมอง(heart disease & stroke) มาก่อน
(secondary prevention)

นอกจากนั้น กลุ่มคนที่ไม่เคยมีอาการของโรคหัวใจ และสมองมาก่อน...
แต่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ (cardiovascular disease) และสมอง (stroke)
โดยพิจารณาจาก  Risk Assessment calculator แล้วพบว่า  เขามีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคดังกล่าวภายใน 10 ปี อย่างน้อย 7.5 % ควรได้ับการพิจารณาป้อง
กันด้วยยา (primary prevention)


<< BACK: Part 1

 NEXT >> Part 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น