วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประเด็นน่ารู้ในเรืองโรคเบาหวาน. P.4: Cardiovascular disease and Diabetes

Feb. 28,2014

ได้เห็นเหตุการณ์อย่างหนึ่ง...
อดนึกถึงคำสอนของครูสมัยโน้นไม่ได้ว่า  มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่
อยู่รอบตัวเราเกิดขึ้นได้  เป็นเพราะเราได้ปล่อยให้สิ่งเล็กน้อย ให้กลาย
เป็นเรื่องใหญ่...  ซึ่งตรงข้ามกับการทำให้เรื่องใหญ่ๆ ที่น่ากลัวทั้งหลาย
ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก  ไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆ...

เรือ่งเช่นนี้มี่พบได้ในทุกวงการ...
ในวงการแพทย์ก็มีให้เห็นเป็นประจำ  และนี้คือตัวอย่าง  ที่นำเสนอ
ให้เป็นอุทาหรณ์:

กระทาชายนายหนึ่งวัย 30s  มาโรงพยาบาลด้วยเรื่องไม่สบาย ไม่ค่อยมี
เรี่ยวแรง  ตาด้านหนึ่งมองไม่เห็น  ส่วนอีกข้างพอมองเห็นบาง...

แพทย์ได้ทำการตรวจเลือดพบว่า
ระดับน้ำตาลในกระเสเลือด (หลังกินข้าว) วัดได้ 1040 mg/dL (ค่าปกติ
< 110 mg/dL)  ตรวจผลของน้ำตาลในเลือดย้อนหลัง 2 เดือน 
วัดได้ 24 (ค่าปกติ  4.8-5.9 )  ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นที่ตกใจของแพทย์
ผู้ทำการรักษา  มันบ่งบอกให้ทราบว่า  หนุ่มคนดังกล่าว เป็นหวานขั้นรุน
แรง  ถูกปล่อยปละละเลยไม่ทำการรักษา  จนเป็นเหตุให้เกิดตาบอด

ตัวอย่างที่นำเสนอมานี้...
เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  แม้ว่าจะเป็นโรคเรื้อรัง 
สามารถรักษาได้  แต่หากไม่ทำการรักษา  สามารถทำให้ตาถูกทำลาย
จนถึงกับตาบอดดังที่ปรากฏ
....

ประเด็นที่จะนำเสนอ...
เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง โรคเบาหวาน  และโรคหัวใจ และเส้นเลือด
ซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจดังนี้:

o    โรคหัวใจ (heart disease) และสมองถูกทำลายจากการขาดเลือด
(stroke) เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง  ที่ทำให้คนเสียชีวิต และเกิดความ
พิกลพิการของคนในสหรัฐ  ซึ่งเป็นผลแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน   

ตามเป็นจริง...คนเป็นเบาหวาน พบว่า...ประมาณ 65 % เป็นอย่างน้อย
จะ เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ (heart disease) 
และสมองถูกทำลาย (stroke)

o   จากสถิติพบว่า  คนเป็นเบาหวาน (วัยผู้ใหญ่) มีโอกาสเกิดโรคหัวใจ 
และสมองถูกทำลายได้เป็น 4 เท่าของคนปกติ

o   จากสมาคม American Heart Association ได้จัดให้โรคเบาหวาน
เป็นหนึ่งในเจ็ดของปัจจัยเสี่ยง  ที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และเสนเลือด
ซึ่งสามารถควบคุมได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น