วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประเด็นน่ารู้ในเรืองโรคเบาหวาน. P.6: Cholesterol Abnormalities & Diabetes

March 2, 2014

เขากล่าวว่า...
สารคลอเสลเตอรอลเป็นสารที่คล้ายขี้ผึ้ง ลักษาระอ่อนนุ่ม 
พบได้ในกระแสเลือด และภายในเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย
ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวม


อย่างไรก็ตาม “คลอเลสเตอรอล” แต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน บางตัว
เป็นไขมันดี (good cholesterol) ซึ่งร่างการยมีความต้องการใน
ปริมาณที่มากพอ และไขมันบางตัวเป็นไขมันเลว (bad cholesterol)
ซึ่งจำเป็นต้องทำให้มีปริมาณอันจำกัดให้น้อยที่สุด แต่เป็นเรื่องที่ไม่
น่าพึงพอใจนัก เพราะคนที่เป็นโรคเบาหวานมักจะมีไขมันเลวในปริ
มาณสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดโรคหัวใจ และเส้นเลือด

โดยการควบคุมระดับไขมัน “คลอเลสเตอรอล” ตัวไม่ดดีดังกล่าว
สามารถลดโอกาสไม่ให้เกิดโรคหัวใจ และเส้นเลือด และการเสียชีวิต
ก่อนเวลาอันควร เป้าหมายของ

ไขมันคลอเลสเตอรอล (Target Numbers):
การเจาะเลือดในระหว่างท้องว่าง สิ่งที่เราต้องทำการตรวจ (lpoprotein
Profiele) มี่ไขมันหลายตัวที่เราต้องการตรวย ซึ่งมีระดับดังต่อไปนี้:

• Low-density-lipoprotein (LDL) cholesterol = bad cholesterol
เป้าหมาย (Target) มีค่าตำกว่า 100 mg/dL
จากสถิติของสหรัฐฯ...

ชาวอเมริกันที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ มีประมาณ 71.3 ล้านคน (31.9%)
พบระดับ LDL cholesterol 130 mg’/dL หรือสูงกว่า
ถ้าไขมันตัวนี้ในกระแสเลือดสูง มันอาจเกาะตัวทีผนังของเส้นเลือด
แดง และเมื่อ LDL cholesterol ร่วมกับสารตัวอื่น ๆ มันอาจรวมตัว
เป็นคราบ (plaque) เป็นเหตุให้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หัวใจเพิ่มขึ้น

ในคนที่เป็นโรคเบาหวาน จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรค
หัวใจ และสมองถูกทำลาย (Heart disease & Stroke)
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นต้องจัดการทำให้ระดับ LDL cholesterol
ลดต่ำให้ได้

ในกรณีมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลายตัว แพทย์ผู้ทำการฃ
รักษาอาจจำเป็นต้องปรับให้ระดับ LDL cholesterol ต่ำกว่า 70 mg/dl
ในคนที่เป็นเบาหวาน ผู้สามารถลดไขมัน LDL cholesterol ลงสู่ระดับ
ตามที่ต้องการได้ สามารถลดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดโรคหัวใจได้
ตั้งแต่ 20 % ถึง 50 %

• High-denstity-lopoprotein (DHL) cholestero = Good cholesterol
เป้าหมายที่ต้องการ อย่างน้อยต้อง 40 mg/dL
จากสถิติของสหรัฐฯ...

ชาวอเมรกัน 41.8 % (18.9 %) จะมี LDL cholesterol ต่ำกว่า 40 mg/dL
ไขมันตัวนี้จะมีผลตรงกันข้ามไขมันไม่ดี (LDL) นั้นคือ มันจะทำหน้าที่
กำจัดไขมัน “คลอเลสเตอรอล” อออกจากผนังของเส้นเลือดแดง

ดังนั้น ยิ่งมีระดับ HDL cholesterol ยิ่งสูงยิ่งดี การที่ท่านใดสามารรถทำ
ให้ระดับ HDL cholesterol 60 mg/dL หรือสูงกว่า สามารถปกป้องไม่
ให้เกิดโรคหัวใจได้

• Triglycerides
มีเป้าหมายต่ำกว่า 100 mg/dL
ไขมัน “ไตรกลีเซอรไรด์” เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งที่ปรากฏในร่างกาย
โดยได้จากการกินอาหารที่เป็นมัน (fats)

นอกจากนั้น เรายังพบว่า ไตรกลีเวอรไรด์ ยังถูกสร้างโดยตับอีกด้วย
การมีไขมัน “ไตรกลีเซอไรด์” ในระดับสูง   มักจะร่วมกับการมีระดับไขมัน
LDL cholesterol  สูง. และมี HDL choleserol ในระดับต่ำ
ดูเรื่อง  Should we treat moderately Elevated triglycdrides ?

<< BACK : P.5: Why diabetes matters

 NEXT >> P 7: .Why are people with diabetes at increased risk for CVD?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น