วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประเด็นที่น่ารู้ในเรื่อง AbA1c : About HbA1c Levels

Aug. 13,2014

ชายสูงวัยอายุราว ๆ 70 เศษ มาพบแพทย์ด้วยประเด็นที่น่าสนใจ
โดยมีสารสำคัญ ดังนี้:

“ข้าพเจ้ามีอายุ 72 ได้รับการตรวจเลือดพบค่า AbA1c ประมาณ 8.0 % และ
แพทย์ได้บอกว่า...ดีแล้ว ไม่ต้องทำอะไร แต่ในขณะเดียวกัน คนที่มีอายุ
ต่ำกว่าเพียงเล็กน้อย  ซึ่งได้รับการตรวจหาค่า AbA1c มีค่าเกือบต่ำกว่า 8 % 
เล้กน้อย กลับได้รับคำบอกกล่าวว่า  เป็นค่าที่สูงไป ...
ต้องทำให้ลดลงตำกว่า 7%

สิ่งที่ผมได้เห็น  และได้ยินมา ทำให้เกิดความสงสัยว่า  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?
และผมควรสิ่งที่ผมต้องการทราบ คือผมควรกินยาเพื่อลดระดับ Ab1c ให้ต่ำ
กว่า 7.0 % หรือไม่ ?

สำหรับคนทั่วไป (Adult) ที่เป็นโรคเบาหวาน...
การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด จะต้องพยายามให้ค่าของ AbA1c ลดต่ำกว่า
7.0 % นั้นคือเป้าหมายของการรักษา

แต่สำหรับคนสูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง  หรือเป็นคน
อ่อนแอ ไม่แข็งเรง หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะระดับน้ำตาลลด
ต่ำเกินไป – hypoglycemia ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น

ในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดอย่างเคร่งคัด  (tight control) ด้วย
การลดระดับน้ำตาลให้ต่ำกว่า 7.0 % นั้น ไม่เหมาะสำหรับคนสูงอายุ 
เพราะแทนที่จะได้ประโยชน์...กลับเป็นโทษ  เป็นต้นว่า  เกิดภาวะระดับน้ำตาล
ลดต่ำเกิน (hypoglycemia)  และที่น่ากลัว  คือมีโอกาสทำให้คนสูงอายุเสีย
ชีวิตได้สูง   (The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes)

ข้อควรปฏิบัติ (Current advice)
จาก The American Geriatric Society ได้ให้คำชี้ว่า  ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากว่า 65 
ปีขึ้นไป เมื่อเป็นโรคเบาหวาน ถ้าเขาเป็นคนมีสุขภาพดี เป้าหมาย
ของ AbA1c ควรอยู่ที่ 7.0 – 7.5 %

ถ้าอายุที่เหลือของคนเป็นโรคเบาหวาน (life expectancy) น้อยกว่า 10 และมี
โรคเรื้อรังอย่างอื่น เช่น เป็นโรคหัวใจ  หรือเป็นโรคไต 
เป้าหมายให้อยู่ระหว่าง 7.5 – 8.0 %

สำหรับคนเป็นเบาหวาน ที่อายุขัยสั้น  อยู่ต่อไปไม่กี่ปี  (shorter life expectancy) 
และกำลังได้รับการรักษาโรคเรื้อรังหลายอย่าง (multiple medical conditions)
ค่าของ AbA1c ให้อยู่ระหว่าง 8.0 – 9.0 % ก็พอรับได้

อยางไรก็ตาม...
ในการรักษาโรคเบาหวานของคนสูงอายุที่แข็งแรง อาจได้รับประโยชน์จากการ
ทำให้ระดับ AbA1c ให้ต่ำกว่า 7.0 % เหมือนคนหนุ่มทั้งหลาย

จากคำถามในตอนต้น...
จะเห็นว่า เป้าหมายในการดูแล รักษาคนเป็นเบาหวาน ควรเป็นเรื่องของ
แต่ละคน...ไม่มีสูตรตายตัว


www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น