วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การชะลอไม่ให้เกิดโรคไตในคนเป็นเบาหวาน (P2) :New Approach to Slow Diabetic Kidney Disease

Aug. 16,2014

continued 

เนื่องจากความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรคไตเลวลง...
การใช้ยา Aliskiren (Tekturna) มีบทบาทในการป้องกันไม่ใหไตถูก
ทำลายลงได้..

ผลจากการวิจัยในกลุ่มคนที่ร่วมในการวิจัย จำนวน 599 ราย ซึ่งเป็นโรคเบาหวาน, 
ต่างมีโรคความดันโลหิตสูง, และมีโรคไต: 
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มได้รับยา Tektruna 150 mg ทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน, ต่อจากนั้น
ให้เพิ่มขนาดยาเป็น 300 mg ทกวันเป็น
เวลาอีก 3 เดือน ส่วนที่เหลือของกลุ่มได้รับยาหลอก (placebo)
และทุกรายต่างไดรับยาลดความดัน –losartan เพื่อลดความดันโลหิต

ผลจากการศึกษาพบว่า...
ในกลุ่มที่ได้รับยา Tekturna ปรากฏว่าลดการเกิด proteinuria ลงถึง 20 %
โดยเฉลี่ย (proteinuria ถือเป็นอาการแสดงให้ทราบว่า ไตถูกทำลายจาก
โรคเบาหวาน)

นอกจากนี้ คนที่กินยา Tekturna จำนวน 25 % พบว่าการสูญเสียโปรตีน
ในปัสสาวะลดลงถึง 50 % โดยกลุ่มที่ไม่ได้กินยา Telturna ลดลง 13 %
เท่านั้น

มียาลดความดันเลือดสูงที่แพทย์มใช้เป็นประจำ โดยการออกฤทธิ์ไป
ยับยั้งสาร angiotensin- ซึ่งทำให้ระดับความดันสูงขึ้นโดยการทำให้เส้น
เลือดหดตัว

ส่วนยา Tekturna จะออกฤทธิ์ยับยั้ง (block) สาร Renin ซึ่งเป็นเอ็น
ไซม์ที่มีหน้าที่ในการสร้างสาร angiotensin อีกทีหนึ่ง

<< BACK


www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/diabetes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น