วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรักษา...คนไข้โรคพาร์กินสัน P3: Drug Treatment for Parkinson's Disease

July 29,2014

Continued...

Amantadine Hydrocloride (Symmetrel):
Symmetrel เป็นยาที่อาจมีประโยชน์ในคนเป็นโรคพาร์กินสัน
ซึ่งมีอาการไม่รุนแรง (mild case) ได้ แต่มักจะก่อให้เกิดผลอันไม่
พึงประสงค์ (side effects) ได้สูงมาก เช่น เกิดอาการสับสน
(confusion) ลำให้เกิดปัญหาด้านความจำ

ยา Symmetrel เมื่อกินเข้าแล้ว ทำให้ปริมาณของ dopamine ใน
สมองให้เพิ่มมากขึ้น ทำให้อาการของโรคพาร์กินสันลดลง
เมื่อไม่นานมานี้ มีรายงานว่า Symmetrel อาจลดอาการการเคลื่อน
ไหวผิดปกติ อันอาจเกิดจากการใช้ยา levodopa ลงได้

Anticholinergics (Artane, Cogentin)
Anticholinergics เป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการรักษา
อาการอันเกิดจากโรคพาร์กินสัน ด้วยการทำให้เกิดความสมดุล
ระหว่างสารเคมีที่อยู่ภายในสมองสองตัว – dopamine และ
Acetylcholine โดยการลดปริมาณของ acetylcholine ลง
จากปฏิกิริยาดังกล่าว ทำให้อาการสั่นของกาย (tremor) และอาการ
กล้ามเนื้อแข็งเกร็งในคนเป็นโรคพาร์กินสันลดลง

อย่างไรก็ตาม การใช้ยา anticholinergics เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
สามารถทำให้สมรรถภาพของสมองในด้านความคิด และความจำ
ลดลง โดยเฉพาะในคนสูงอายุ ดังนั้นจึงทำให้การใช้ยานังนี้มีการใช้
ยากลุ่มดังกล่าวน้อยลงไป

 Monoamine Oxidase Inhibitors :Eldepryl and Azilect (rasagiline)
ยา Eldepril และ Azilect จะออกฤทธิ์ด้วยการรักษาสาร dopamine
ไม่ให้ใช้สารในปริมาณมากไป ดวยการป้องกันไม่ให้ถูกทำลาย
นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อว่า Eldepryl อาจชะลอการดำเนินโรค
พาร์กินสันได้ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ของโรค และยังมีการกล่าวว่า 
 คนไข้ส่วนใหญ่จทนต่อยา Eldepryl ได้ดี ดังนั้น แพทย์ส่วนใหญ่
จึงแนะนำให้ใช้ยาตัวดังกล่าว

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาตัวนี้ ได้แก่ อาการคลื่นไส้, วิงเวียน,
เป็นลม, และปวดท้อง

ส่วนยา Azilect เป็นยาที่ใช้วันละครั้ง และสามารถใช้เพีงอย่างเดียว
สำหรับรายที่เริ่มเป็นโรค หรือในรายที่มีการดำเนินไปมากแล้ว
ผลจากการทดลองในสัตว์ พบว่า Azilect สามารถชะลอไม่ให้โรค
ดำเนินได้เร็วนัก

ส่วนผลข้างเคียงอันเกิดจาก Azilect ได้แก่ ทำให้ปวดศีรษะ, ปวดตาม
ข้อ, อาหารไม่ย่อย, และทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้

COMT inhibitos : Tasmar  (Tolcapone), Comtan (Entacapone) 
ในการใช้ยากลุ่ม COMT inhibitors  (Catechcol-O-Methy Transferase inhibitors)
มีกฏเกณฑ์อยู่ว่า...
เมื่อเอ็นไซม์ Catechol-O-Methyl Transferase ถูกบล๊อกโดยสาร COMT inhibitors
จะทำให้สารสื่อประสาท dopamine ถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลด
อาการอันไม่พึึงเประสงค์ที่เกิดจากโรคพาร์กินสันลงได้ 

นอกจากนี้ COMT inhibitors ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของยา Levodopa 
ได้อีกด้วย

<< BACK   NEXT >> continued P. 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น