วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประโยชน์อันเกิดจากการกินผลไม้ และผักให้มาก Great Reason to Eat More Fruits and Vegetables

Aug. 11, 2014

มีผลของการศึกษา ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Diabetes Care
(Volume 35, page 1293) มีใจความที่น่าสนใจว่า ใครก็ตามที่รับประทาน
ผลไม้ และผักในแต่ละวันในปริมาณมากๆ ตลอดรวมไปอาหารที่ทำจากผัก 
และผลไม้ตางชนิดมากๆ อาจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท
สองได้มากกว่าคนที่ไม่ค่อยรับประทานอาหารประเภทดังกล่าว

ผลที่ได้เสนอไปนั้น ได้จากการศึกษาในคนจำนวน 3,704 คนที่เข้า
ร่วมในโครงการ  (epidemiological study) ในกลุ่มดังกล่าว  มีผู้เข้าร่วมใน
การศึกษาจำนวน 653 เกิดเป็นโรคเบาหวานประเภทสอง โดยที่ทุก
คนได้รับประทานอาหารตามกำหนดทุกวันเป็นเวลามากกว่า 11 ปี

ผลปรากฏว่า...
คนที่รับประทานอาหารที่มีปริมาณผลไม้ และผักในปริมาณสูง
ตั้งแต่เริ่มตน จะมีแนวโน้มที่จะเกิดเบาหวานประเภทสองได้น้อยกว่า
พวกที่กินผักและผลไม้ในปริมาณน้อย  โดยพบได้ถึง 21 %

ยิ่งมีการกินผัก และผลไม้ต่างชนิด ยิ่งมากชนิดยิ่งลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเบาหวาน

โดยสรุป...
การกินผัก และผลไม้ต่าง ๆ มากเท่าใด ยิ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเบาหวานประเภทสองได้เพิ่มขึ้น แต่เรายังต้องศึกษาเพื่อ
หาข้อมูลให้มากกว่านี้

อย่างไรก็ตาม การกินผัก และผลไม้ไม่มีผลเสียแต่อย่างใด
สิ่งที่ท่านควรจำเอาไว้ คือ ถ้าท่านกินผัก และผลไม้ในปริมาณมากขึ้น
อย่าลืมลดปริมาณของพวกคาร์โบอับเดรตลงก็แล้วกัน


www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น