วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลดน้ำหนัก หรือออกกำลังกาย... อย่างไหนดีกว่า... ?


Aug. 18, 2014

การควบอาหาร และการออกกำลังต่างเป็นสิ่งสำคัญสำหรับป้องกัน
โรคเบาหวานประเภท 2 วิธีการทั้งสองจะเหมาะสำหรับคนที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน เช่น ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน (prediabetes),
ความอ้วน (obesity), คนที่มีสมาชิคในครอบครัวเป็นเบาหวน, คนที่เป็น
เบาหวานในขณะตั้งครรภ์, และกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว
ได้แก่คนที่มีเชื้อฃาติเป็น คนผิวดำ, ชาวสะเปน, คนเอเชีย, หรือ
คนเชื้อชาติเดิมของอะมริกัน เป็นต้น
Go to.... www.caitlinreid.com.au

นอกจากนั้น  เรายังพบอีกว่า
ในกลุ่มคนที่มีน้ำตัวมากเกิน และไม่ได้ออกกำลังเท่าที่ควร...
โดยทั้งสองกลุ่ม  จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท  2 
ซึ่งได้รับการยืนยันจากผลการศึกษาในวารสาร  ชื่อ Diabetes Care
 (Volume 30, page 53)   โดยเขาได้แนะนำว่า การลดน้ำหนักตัว น่าจะมี
ความสำคัญต่อการป้องกันไม่เกิดโรคเบาหวานได้  

ข้อมูลที่ได้เป็นผลที่ได้จากการศึกษาโดย Harvard Nurses Study  มีผู้เข้า
ร่วมโครงการเป็นสตรีจำนวน 69,000 ราย  ทุกคนไม่มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน,
ไม่มีโรคหัวใจ, ไม่มีโรคมะเร็ง  ซึ่งได้รับการติดตามผลเป็นเวลานาน 16 ปี
ผลปรากฎว่า  มีสตรีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 4,030 ราย

ภายหลังจากมีการปรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเกิดโรค 
เป็นต้นว่า อายุ, การสูบบุหรี่, ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่น ๆ ของการเกิดโรคเบาหวาน,
รอบเอวเพิ่ม และดัชนีมวลกายเพื่มแล้ว ปรากฏว่า:

สตรีที่จัดว่าเป็นคนอ้วน เมื่อดัชนีมวลกาย (body mass index) =  40 พบว่า
มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานถึง 28 เท่าของคนปกติ หรือคนผอม 

ผลจากการวิจัยยังพบว่า  การออกกำลังกายไม่ใช้เรื่องสำคัญเท่าใด  โดยเรา
พบว่า  ถ้าเขาเป็นคนอ้วนที่ออกกำลังกาย 20 ชั่วโมงต่อหนึ่งอาทิตย์  ยังพบว่า
มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ถึง 11 เท่าของคนผอม

จากข้อมูลที่นำเสนอ อาจทำให้บางคนเลิกใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกาย
ขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่า การออกกำลังกาย และการลดน้ำหนัก จะต้องไป
ด้วยกันเสมอ แม้ว่าการออกกลังกายจะไม่มากพอที่จะลดน้ำหนักก็ตาม..
และการระมัดระวังในเรื่องอาหารก็มีความสำคัญพอๆ กับ
การออกกำลังกาย


Go to.   www.lifehacker.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น