วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านมีน้ำหนักเกิน : Keep Moving

Aug. 6, 2014

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า  กิฬาเป็นยาวิเศษ...
การออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นต่อการป้องกัน
และจัดการกับการรักษาโรคเบาหวาน แต่ผลจากการวิจัยพบว่า การ
เคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำ  สามารถช่วยได้เช่นกัน 
                                                                       
นักวิจัยจาก British researchers ในปี 2013 ได้ทำการศึกษาในคน
ทั้งเพศชาย & หญิงจำนวน 878 ราย ซึ่งต่างเป็นคนที่มีน้ำหนักเกินทุกคน 
พร้อมกับมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานประเพทสอง 
โดยได้สรวมใส่เครื่องวัดระดับการใช้แรง (level of activity) และวัดเวลา
ที่นั่งพัก (sitting), หรือนอน (lying down) หรือยืน (standing) ตลอดช่วง
1 อาทิตย์

ในจำนวนคนที่ได้รับการตรวจ   เป็นผู้ชายสูงวัยอายุโดยเฉลี่ย  64 
มีจำนวน 725 คน เป็นหญิงอายุเฉลี่ย 33 ปี จำนวน 153 ราย

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ได้ทำการตรวจเลือด  และตรวจอย่างอื่นๆ ของคน
เหล่านี้ ปรากฏว่า...ในกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว หรือมีการเคลื่อน
ไหวน้อยพบว่า ผลของการตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือดหลังการทำ 
oral glucose Tolerance test พบว่ามีระดับสูง

นอกจากนั้น ยังพบอีกว่า ระดับ triglyceride ในกระแสเลือดสูงก็มีระดับสูง 
 และไขมัน HDL cholesterol มีระดับต่ำ

ผลจากการศึกษา...
การออกกำลังกายในระดับพอประมาณ (moderate-intensity activity)
เช่น การเดิน (walking) จะเป็นการดีสำหรับคนส่วนใหญ่ และได้ประ
โยชน์ในด้านเมทตาบอลิสีมต่างๆ  ของร่างกาย
และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้อีกด้วย...


www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น