วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมื่อต้องเริ่มให้ "อินซูลิน" แก่คนไข้... P. 3 (Initiation of Insulin) : Basal –Bolus Insulin therapy

Aug.22, 2014

ตัวอย่างการให้อินซูลินแบบที่ 3:
Basal-Bolus Insulin - Intensive insulin therapy

Basal-Bolus insulin- Intensive insulin therapy เป็นการรักษาเบาหวานกัน
อย่างใกล้ชิด  ซึ่งนอกจากจะให้อินซูลิน cover ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด
ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว  ยังต่องให้อินซูลินเพื่อจัดการกับอาหาร ที่รับประทาน
ในแต่ละมือด้วย   ซึ่งกระทำได้ดังนี้:

 คำนวณปริมาณของอินซูลินที่ร่างกายจำเป็นต้องการใช้ต่อวัน โดยใช้สูตร
0.3 – 0.5 units/kg จากนั้นแบ่งเป็น

- 40% ของยาที่คำนวณได้ (total insulin dose) ให้เป็นอินซูลินที่ต้อง
ทำหน้าที่เป็น basal insulin ซึ่งได้แก่อินซูลินต่อไปนี้ – Humulin® -N
เป็น intermediate-acting insulin หรือให้ Lantus®, Levemir® ซึ่งเป็น
Long-acting insulin

-20% ของอินซูลินส่วนที่เหลือ เป็นอินซูลินที่ทำหน้าที่เป็น bolus insulin
ซึ่งให้ทำหน้าที่ cover อาหารที่รับประทาน 3 ครั้งต่อวัน โดยใช้ rapid-
Acting insulin (Apidra®,Humalog®,NovoRapid®) หรืออาจให้
Short-acting insulin เช่น Humalin®, Novolin®<<BACK    NEXT>> P.4:  continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น