วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านต้องออกกำลังกาย: Aerobic ...เพียงอย่างเดียวพอใหม ? P2

Aug.11,2014

Continued

ผลจากการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้...
มีการเปรียบเทียบผลการออกกำลังกายระหว่าง Aerobic และ Resistance
Exercise ในคนเป็นโรคเบาหวนประเภทสอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สองหน่วยงาน (American Diabetes Association & American College of 
Sports Medicine)  พบว่า คนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทสอง ควรออกกำลัง
กายทั้งสองแบบร  ย่อมดีกว่าการออกกำลังกายตามรูปแบบ Aerobic.. เพียง
อย่างเดียว

ผลจากการศึกษา...
นักวิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากคนไข้เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 
จำนวน 40 คน โดยให้บริหารร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง Aerobic
และ Resistance exercise ซึ่งคนไข้ทุกรายได้รับการประเมินระดับ A1c,
Insulin sensitivity, glucose telerance, cardio-respiratory fitness,
Strength และ fat composition ที่กระจายทั่วกายทั้งก่อนก่อน และหลัง
การปฏิบัติการตามโปรกแกรมที่กำหนดให้

ผลจากการปฏิบัติตามโปรแกรม...
ทั้งสองกลุ่ม จะทำให้ระดับ A1c ความไวต่อสารอินซูลินดีขึ้น พร้อมกับ
ลดปริมาณไขมันในบริเวรหน้าท้องดีขึ้น:

 Aerobic group จะทำให้ร่างกายใช้ออกซิเจน (oxygen consumption)
ได้ดีขึ้น

 Resistance group (การบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรง) จะทำให้กล้าม
เนื้อแข็งแรงได้มากขึ้น

จากผลของการศึกษา  เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด  เราควรออกกำลังกาย
สองรูปแบบร่วมกัน  นั้นคือการบริหารตามแบบ aerobic และ resistance 
exercise

ตามปกติ เราควรออกกำลังกายแบบ “แอโรบิค” 150 นาที ต่อหนึ่งอาทิตย์ 
และอย่างน้อย ๆ ต้องมีการบริหารกล้ามเนื้อสองครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์
โดยจะเริ่มออกกำลังกายแบบใหนก่อน หรือหลังย่อมขึ้นกับตัวของท่าน
เป็นผู้ตัดสินใจ

<< BACK

www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น