วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สิ่งที่คนเป็นเบาหวานจะต้องระมัดระวัง คือ ภาวะแทรกซ้อน (Diabetic complications)

Aug. 11, 2014

เมื่อท่านเป็นโรคเบาหวาน...
ท่านจะได้รับคำแนะนำให้ระมัดระวังในเรื่องอาหารการกิน, ให้ออก
กำลังกายอย่างสมำ่เสมอ, รับประทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือด และ
ไปพบแพทย์ตามเวลาที่กำหนดนัดเป็นระยะ ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านจะต้อง
เป็นผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งคัด

ในระหว่างการรักษาตามที่กล่าวมา ท่านอาจรู้สึกสบายดี
แต่อย่าได้ชะล่าใจเป็นอันขาดว่า โรคของตัวเองหายดีแล้ว ไม่จำ
เป็นต้องไปพบแพทย์ บางคนเลิกกินยา หรือบางรายหาซื้อยากินเอง โดย
ไม่ต้องไปพบแพทย์ก็ได้

ในการนัดพบแพทย์แต่ละครั้ง...
แพทย์จะมีการตรวจเช็คผลของการรักษาว่าเป็นอย่างไร  มีปํญหาอะไรหรือไม่ ?
มีคนไข้จำนวนหนึ่งจำเป็นต้องมีการปรับแผนการรักษา  อาจมีการเปลี่ยนยา หรือ
เพิ่มปริมาณของยาตามผลของการรักษา  โดยมีเป้าหมายในการรักษาสองประการ
นั้นคือ  ควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้  และสอง ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระ
ยะยาวจากโรคเบาหวาน

ในการควบคุมระดับน้ำตางในเลือด...
เมื่อใดก็ตามที่ระดับน้ำในเลือดเพิ่มสูงกว่าระดับปกติ (126 mg/dL)
ย่อมทำให้อวัยะหลายอย่างภายในร่างกายถูกกระทำลายโดดยน้ำตาล
ที่เพิ่มมากกว่าปกติได้

นั้นคือสิ่งที่คนเป็นโรคเบาหวานจะต้องเข้าใจ และปฏิบัติให้ได้

NEXT >> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น