วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยการตรวจ HbA1c ในเลือด : HbA1C blood Test for Diagnosis of Diabetes P.2

Aug. 17, 2014

Continued...

มีการตรวจเลือดอย่างน้อย 3 วิธี ซึ่งถูกนำมาใช้วินิจฉัยโรคเบาหวาน
ซึ่งได้แก่ casual plasma (blood) sugar, Fasting Blood sugar (FPG) 
และ oral glucose rolerance (OGTT)

จากสถิตของสหรัฐฯ...
มีประมาณ 6 ล้านคนเป็นโรคเบาหวานโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ว่า เขาเป็นโรคดัง
กล่าว และหนึ่งในสี่ของคนเป็นโรคเบาหวาน จะมาพบแพทย์ด้วยภาวะ
แทรกซ้อนในขณะที่ได้รับการวินิจฉัยโรค

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว  ทำให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจาก Johns Hopkins...ได้
ลงความเห็นว่า  การใช้ HbA1c  เพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวาน  น่าจะเป็นวิธีที่
มีประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

HbA1c เป็นการตรวจเพื่อวัดปราณของน้ำตาล glucose ที่จับตัวในส่วนที่
เป็นสาร “ฮีโมโกลบิน” โดยปรากฏในเม็ดเลือดแดงในช่วง 2- 3 เดือนที่ผ่านมา
ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินผลของการควบคุมระดับน้ำตาล

การตรวจเลือด ซึ่งเคยใช้วินิจฉัยโรคเบาหวาน อันได้แก่ FPG และ OGTT
นั้น ปรากฏว่ามีความข้อผิดพลาดต่อวินิจฉัยบางอย่าง เป็นต้นว่า  คนไข้จะ
ต้องอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง  ซึ่งกระทำได้ยาก  นอกจากนั้น  ยังพบอีกว่า
คนไข้บางคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะสั้นของคนไข้เพื่อหวังผลให้
ระดับน้ำตาลลดต่ำ  เช่น การกินอาหาร  และออกกำลังกายทำการตรวจ
ซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้ผลของการตรวจไม่ถูกต้อง

ส่วนการตรวจ HbA1c สามารถตรวจเมื่อใดก็ได้ และผลที่ได้เป็นการบอก
ให้ทราบถึงผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในระยะ2-3 เดือนที่ผ่านมา
จากความจริงดังกล่าว และรวมถึงปัจจัยอย่างอื่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจึงมีความ
เห้นว่า การใช้ค่า  HbA1c ที่ระดับ 6.5 % สำหรับตรวจคัดกรองว่าเป็นโรค
เบาหวาน  ซึ่งควรได้รับการตรวจซำ้เพื่อยืนคำวิจฉัย

คำแนะนำดังกล่าว กำลังรอพิจารณาจากสมาคมแพทย์ (ส่วนใหญ่)...
ซึ่งไม่แน่... การใช้ HbA1c อาจทำให้หลายคนได้รับการวินิจฉัยโรคเยาหวาน
หรือโรคก่อนเป็นเบาหวาน (prediabetes) ได้เร็วขึ้น

<<BACK

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น