วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เป้าหมายการลดความดันในคนที่เป็นโรคเบาหวาน : Revised Biabetes Guidelines

Aug. 11, 2014

The American Diabetes Association (ADA) ได้ยกเลิกคำแนะ
นำเป้าหมายการลดความดันเลือดสูงในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวาน...

ในอดิต   ถ้าคนเป็นเป็นโรคเบาหวาน และมีความดันเลือดสูง จะต้องลด
ระดับความดันให้ต่ำกว่า 130/80 mm.Hg  
แตาสำหีบคำแนะนำใหม่มีว่า  ในคนที่เป็นโรคเบาหวาน  ให้กลดระดับ
ความดันเลือดให้ต่ำกว่า 140/80 mm.Hg ก็เป็นทียอมรับกัน  โดยไม่
จำเป็นต้องลดให้ต่ำกว่า 130.80 อีกต่อไป

ผลจากการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้   แสดงให้เห็นว่า ประโยชน์อันพึงได้จาก
การลดความดันให้ต่ำกว่า 130/80mmHg ไม่ได้เหนือกว่าผลของการลด
ความดันให้ต่ำกว่า 140/80 mmHg เลย

นอกจากนั้น  ADA ยังแนะต่อไปอีกว่า  คนไข้อาจยุติการใ้ช้ยาลดความดัน
เพื่อหลีกเลียงไม่ให้เกิดผลอันข้างเคียงได้อีกด้วย  แต่มีข้อแม้ว่า  
ความดันตัวบน (systolic) จะต้องต่ำกว่า 140 mm Hg
(ตัวล่าง diastolic ต้องตำ่กว่า 80 mm Hg)


อ้างอิง...

http://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/diabetes/
Revised-Diabetes-Guidelines_6548-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น