วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เลือดจาง (Anemia) P.9: Treatments and drugs

Aug.7,2014

ในการรักษาคนที่เป็นโรคเลือดจาง ย่อมขึ้นกับต้นเหตุ
ซึ่งพอที่บอกกล่าวพอเป็นสังเขปได้ว่า เลือดจางแต่ละชนิดเขารักษากัน
อย่างไร :

 โรคเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron-deficiency anemia).
การรักษาภาวะเลือดจางชนิดนี้  สามารถกระทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยน
อาหาร  พร้อมกับเสริมธาตุเหล็ก

หากต้นเหตุของการขาดเหล็ก เป็นการเสียเลือด (นอกเหนือจากการ
เป็นประจำเดือน) สิ่งที่แพทย์จะต้องกระทำ คือหาตำแหน่งที่ทำให้
เกิดมีเลือดออกให้ได้ พร้อมกับหยุดมันซะ...ซึ่งอาจเป็นการผ่าตัด

 โลหิตจางที่เกิดจากการขาดไวตามิน.(Vitamin defiiciency)
ในคนที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาด folic acid และ vitaminC จะถูก
รักษาด้วยการรับประทานอาหารเสริมที่มีสารดังกล่าว
และในกรณีที่ท่านมีปัญหาด้านการดูดซึมไวตามิน B12 จากลำไส้ ท่าน
อาจได้รับสารดังกล่าวด้วยการฉีดแทน...

 โลหิตจางจากการเป็นโรคเรื้อรัง. (chronic diseases)
เราไม่มีวิธีรักษาภาวะเลือดจางชนิดนี้  แต่แพทย์จะโฟกัสการรักษาไปที่
โรคเรื้อรังแทน ในกรณีเลือดจางที่มีความรุนแรง อาจแก้ไขด้วยการให้
เลือด (blood transfusion) หรืออาจฉีดสารที่ทำหน้าที่กระตุ้นการสร้าง
เม็ดเลือดแดง  ซึ่งได้แก่ synthetic erythropoietin...(เป็นฮอร์โมนผลิต
โดยไต)

 โลหิตจางจากไขกระดูกฟ่อ.(Aplastic anemia)
การรักษาคนไข้ที่เป็นโรคชนิดนี้ อาจจำเป็นต้องให้เลือด (blood transfusions)
เพื่อเป็นการเพิ่มระดับเม็ดเลือดแดง และท่านอาจจำเป็นต้องได้รับการ
ปลูกถ่ายไขกระดูก (bone marrow transplant) ซึ่งกระทำในรายที่ไข
กระดูกไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดที่สมบูรณ์ได้

 โลหิตจางทีเกิดรวมกับโรคไขกระดูก. (Bone marrow disease)
การรักษาคนเป็นโรคชนิดนี้สามารถกระทำได้ด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่การ
รักษาด้วยเคมีบำบัด จนกระทั้งถึงการปลูกถ่ายไขกระดูก...

 โรคเลือดจางจากเม็ดเลือดแดงแตกทำลาย (hemolytic anemia)
ในการรักษาโลหิตจางชนิดนี้ ขึ้นกับต้นเหตุที่ทำให้เกิด เป็นต้นว่าหลีก
เลี่ยงยาที่สังสัยว่าเป็นต้นเหตุ, รักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นกับคนไข้  ร่วมกับ
การใช้ยายับยั้งการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุทำ
ให้เกิดเม้ดเลือดแดงแตก

ในกรณ๊ที่มีความรุนแรง...  อาจมีการให้เลือด (blood transfusion) หรือ
อาจมีการทำให้เลือดสอาดด้วยวิธีการกรองเอาสารที่ทำลายเม็ดเลือดแดง
ออกไป เรียกวิธีการดังกล่าวว่า plasmapheresis  และ
ในบางราย อาจมีการผ่าตัดเอาม้ามออก (spleenectomy

 โลหิตจางจาก Siclkle cell anemia.
การรักษาคนไข้ทีเป็นโรคชนิดนี้ อาจให้ออกซิเจน, ให้ยาลดอาการปวด
รวมไปถึงการให้น้ำเกลือเข้าเส้นเพื่อลดอาการปวด  และป้องกันไม่ให้มี
ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น

ในบางราย แพทย์อาจแนะนำด้วยการให้เลือด (blood transfusion) ,
ให้อาหารเสริมที่มี folic acid รวมไปถึงการให้ยาปฏิชีวนะ
การปลูกถ่ายไขกระดูก (bone marrow transplant) อาจจำเป็นในคน
ไข้บางราย   รวมไปถึงการให้ยารักษามะเร็ง ชื่อ hydroxyurea (Droxia,
Hydrea) ซึ่งถูกใช้รักษาคนไข้ที่เป็นโรค sickle cell anemia

 โลหิตจางจากโรคเลือดทาลาสซีเมีย (Thalassemia).
คนเป็นโรคโลหิตจางชนิดนี้ อาจได้รับการรักษาด้วยการให้ลือด (blood
Transfusions), folic acid, อาจทำการตัดม้ามออกทิ้ง รวมไปถึงการ
ปลูกถ่ายไขกระดุูก (bone marrow transplant) 
หรือให้ยารักษามะเร็ง (cancer drug.)


<< BACK    NEXT >> P10 : Prevention

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น