วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมื่อต้องการเริ่มให้ "อินซูลิน" แก่คนไข้ (Initiation of Insulin) P. 2: Basal plus strategy

Aug.22, 2014

การเริ่มใช้อินซูลินแบบที่ 2 : Basal plus Strategy:
เป็นการเพิ่ม bolus insulin ระหว่างอาหาร โดยให้วันละครั้ง เช่นให้
Apidra®, Humalog®, NovoRapid®) โดยมีหลักการดังนี้:

o เมื่อจำเป็นต้องได้รับผลจากการรักษาเร็วขึ้น... ให้เริ่มฉีดอินซูลินในมื้อ
อาหารหลัก (main meal) หรือให้ตอนรับอาหารเช้า (breakfast)

o โดยเริ่มให้อินซูลินในขนาด 2 – 4 units พร้อมกับสอนคนไข้ให้สามารถ
ปรับปริมาณ (dose) ของยาด้วยตนเองได้  หรือปรับโดยผู้ดูแลรักษา (HCP)

o และเพื่อความปลอดภัยในการเพิ่มปริมาณ (dose) ของอินซูลิน ควรทำ
การตรวจดูระดับของระดับน้ำตาลในเลือดก่อนให้ยาฉีด  ต่อจากนั้น ให้เพิ่ม
ปริมาณยา  1 unit ต่อวัน   หรือให้เพิ่มตามเป้าหมายโดยให้มีระดับน้ำตาล
อยู่ที่....

- 2 ชั่วโมงหลังอาหาร...ระดับน้ำตาล 10.0 mmol/L (180mg/dl)
-  ระดับน้ำตาลก่อนอาหาร (premeal glucose)มีค่า 4.0 – 7.0 mmol/l

o ในระหว่างการรักษา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับประทานอาหารปหระเภท
คาร์โบฮัยเดรต ในระดับคงที่   และในกรณีมีภาวะน้ำตาลในเลือดลดต่ำ
(hypoglycemia) เกิดในตอนกลางวัน   อาจต้องลด หรือหยุดการให้ยากลุ่ม
Secretogogue (ยาที่ทำหน้าที่กระตุ้นตับอ่อนให้เพิ่มปริมาณอินซูลิน)<<BACK     NEXT>> P.3: continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น