วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรักษา...คนไข้โรคพาร์กินสัน P2: Drug Treatment for Parkinson's Disease

July 29,2014

(continued)

Dopamine Agonists
ยาในกลุ่ม Dompamine agonsits จะทำหน้าที่ออกฤทธิ์กระตุ้นตัว
(receptors) ภายในเซลลืประสาทสมองที่จะถูกกระตุ้นโดบสารสื่อประ
สาร dopamine

จะเห็นว่า dopamine agonist จะไม่ถูกเปลี่ยนเป็น dopamine  แต่จะทำ
หน้าท่ี่เหมือนกับ dopamine

Dopamine agonists ได้แก่ Requip, Mirapex และ Neupro...
ยาเหล่านี้สามารถใช้ (รับประทาน) เพียงอย่างเดียว  หรืออาจใช้ร่วมกับ
ยา Sinemet.... 

โดยทั่วไป แพทย์จะสั่งให้ยา dompamine agonistsก่อน 
 หากอาการไม่ดีขึ้น หรือยังไม่สามารควบคุมได้ แพทย์เขาจะเพิ่มยา 
Sinemet ตามทีหลัง

ในการใช้ยา Dopamine agonists...
เราจะพบว่า คนไข้สามารถทนต่อการใช้ยากลุ่มนี้เป็นอย่างดี ไม่มีผล
ข้างเคียงในระยะยาวเหมือนกับการใช้ยา levodopa
ดังนั้น เราจึงเห็นว่า มีบ่อยครั้งที่แพทย์มักจะเริ่มใช้ยา dopamine agonists
แก่คนไข้ที่เป็นโรคพารืกนินสัน  ก่อนทีีจะพิจารณาใช้ยาตัวอื่น

แต่การใช้ Dopamine agonists จะเกิดผลข้างเคียงในระยะสั้น (short-term 
Side effects) ได้สูงมาก เช่น เกิดอาการ คลื่นไส้, อาเจียน, วิงเวียน,
ปวดศีรษะขนาดเบา, เกิดความสับสน และเกิดอาการประสาทหลอนเป็นต้น

<< BACK    NEXT >> continued P3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น