วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรักษา...คนไข้โรคพาร์กินสัน P1: Drug Treatment for Parkinson’s disease

July 29,2014

เป็นที่ทราบกันว่า...
ในการรักษาโรคพาร์กินสันนั้น ซึ่งนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แล้ว ยังปรากฏว่า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย โดยมีการพัฒนายาใหม่ ๆ
รวมไปถึงความเข้าใจในการใช้ยาทั้งใหม่ และยาเก่า...สามารถทำทำให้
คุณภาพชีวิตของคนไข้ที่เป็นโรคดังกล่าวดีขึ้นอย่างชัดเจน       

โดยทั่วไป เรามีวิธีการรับมือกับคนที่เป็นโรคพาร์กินสันอยู่สองแนวทางด้วยกัน 
ประการแรก เป็นการชะลอไม่ให้มีการสูญเสียสารสื่อประสาทชื่อ Dopamine 
จากสมอง และประการที่สองพยายามทำให้อาการของโรคพาร์กินสันดีขึ้น
ด้วยการใช้วิธีการอย่างอื่น

ยาทีใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน (The most common drugs)
 

Sinemet (Levodopa/Carbidopa)
Levodopa (อีกชื่อเรียก L-dopa) เป็นยาที่แพทย์สั่งให้แก่คนไข้
โรคพาร์กินสันกันบ่อย   ซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับควบคุม
อาการของโรคพาร์กินสัน โดยเฉพาะอาการเคลื่อนไหวช้า (brdaykinesia)
และกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง (rigidity)

Levodopa จะถูกส่งไปยังเซลล์ประสาทภายในสมอง   ต่อจากนั้นมันจะถูก
เปลี่ยนไปเป็นสาร dopamine ซึ่งเป็นสารสื่อประสาททีีจำเป็นต้องการทำงาน
ของสมองต่อไป

Sinemet เป็นยาที่มีส่วนผสมระหว่าง levodopa และ carbidopa
เมื่อยา levodopa จะเข้าสู่เซลล์ประสาท และถูกเปลี่ยนไปเป็นสารสื่อประ
สาท dopamine... ส่วนยา carbidopa มีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพของยา และ
ป้องกันไม่ให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ (side effects) จากยา levodopa 
หรือทำให้อาการดังกล่าวน้อยลง เช่น อาการคลื่นไส้  อาเจียน และการเต้น
ของหัวใจผิดปกติ  ซึ่งอาจเกิดได้ในบางครั้ง

ในการใช้ยา sinemet...
โดยทั่วไป ให้รับประทานยาในขณะท้องว่าง อย่างน้อย 30 นาทีก่อน
อาหาร หรือหนึ่งชั่วโมงหลังอาหาร

ยา Sinemet มีให้ใช้สองชนิด- ชนิดแรก เป็นการออกฤทธิ์ตามรูปแบบที่กำหนด
 (controlled-release) ซึ่งออกฤทธิ์ได้นานหน่อย และอีกรูปแบบหนึ่งเป็นชนิด
ออกฤทธิ์ทันที (immedeate-release) ซึ่งทั้งสองชนิดต่างมีประสิทธิภาพในการ
รักษาอาการของโรคพาร์กินสันได้เท่ากัน  แต่มีคนไข้บางรายชอบรูปแบบที่
เป็นชนิด controlled –release...

ในการใช้ยา Sinemet...
ผลข้างเคียงในระยะสั้นมีได้น้อย  แต่ในระยะยาว จะผลข้างเคียงได้สูง 
เช่น มีการเคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัว (dyskinesia)

นอกจากนั้นเรายังพบว่า  การใช้ Levodopa ในระยะยาว ยังอาจทำให้เกิด
อาการกระสับกระส่าย  ความสสับสน  หรือมีการเคลื่อนไหวผิดปกติเช่นกัน 

การเปลี่ยนขนาดของยา (dose) สามารถป้องกันผลข้างเคียงดังกล่าวได้
แต่แพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้เลือกใช้ยาตัวอื่นแทน Sinemet เช่นให้
Dopamine agonists เป็นต้น

<< NEXT : continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น