วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ท่านสามารถยับยั้งภาวะก่อนเป็นเบาหวาน (prediabetes) ไม่ให้เป็น โรคเบาหวานประเภท 2 ได้

Aug. 11, 2014

สำหรับท่านทีเป็นเบาหวานแฝง (prediabetes) ควรทราบ
นั้นคือ ผลจากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet 
(Volume 397, page 2243) ได้รายงานผลที่น่าสนใจว่า คนที่เป็น
เบาหวานแฝง ซึ่งสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลดลงสู่ระดับ
ปกติ  ด้วยการบริหารร่างกาย หรือใช้ด้วยการใช้ยาลดระดับน้ำตาลอย่างใด
อย่างหนึ่ง อาจทำให้เขาไม่ต้องเอยด้วยการเป็นโรคเบาหวานได้

ข้อมูลที่ได้ เป็นผลจากการติดตามผลการศึกษาคนที่เป็นเบาหวานแฝง
 (prediabetes) จำนวน 1,990 ราย  ที่เข้าร่วมโครงการณ์  Diabetes Prevention 
Program (DPP) โดยคนที่เข้าร่วมโครงการณ์จะถุูกกำหนดให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (lifestyle intervention)  หรือได้รับยา Metformin หรือ placebo 
เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี

ผลจากการศึกษา และติดตามผลเป็นเวลาเกือบ 6 ปี ผู้ที่เข้าร่วมโครงการณ์
ยังคงเป็นเบาหวานแฝง (Iprediabetes) หรือเปลี่ยนเป็นคนที่มีระดับน้ำตาล
ในเลือดเป็นปกติ

ผลจากการศึกษาพบว่า...การที่ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงสู่ระดับปกติได้
มากเท่าใด ความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคเบาหวานยิ่งน้อยลงเท่านั้น

โดยสรุป ไม่ว่าท่านจะปฏิบัติตนแบบใด (lifelstyle intervention)  หรือรับประทานยา
Metformin) ต่างสามารถทำให้ระดับน้ำตาลลดลง และป้องกันไม่ให้เกิด
เป็นเบาหวานได้... ขอพียงให้ท่านทำเท่านั้น

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น