วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมื่อต้องเริ่มให้อินซูลิน... (Initiation of Insulin) P.4 : Premixed insulin Added to oral antihyperglycemic agents

Aug.22, 2014


เรามีอินซูลินที่มีส่วนผสมของสองชนิด (premixed insulin) ได้แก่
Human® 30/70, Novolin®30/70, Humalog® Mix 25
or Humalog® Mix 50, NovoMix® 30,) ซึ่งใช้ร่วมกับยาเม็ดลดระดับ
น้ำตาลในเลือด โดยมีการใช้ยาดังต่อไปนี้:

 มีการแนะนำให้เริ่ม (premixed insulin) ด้วยขนาด 5 – 10 units
โดยให้วันละหนึ่ง หรือวันละสองครั้ง (ก่อนอาหารเช้า และ/หรือให้ก่อน
อาหารมื้อเย็น)

 แนะนำให้ปรับเพี่มขนาดยา premixed insulin ทีละ 1 – 2 units
โดยทำการเพิ่มในตอนก่อนอาหารเช้า  และ/หรือก่อนอาหารเย็น

BG reading.

 การให้ premixed insulin ก่อนอาหารเช้า มีเป้าหมายเพื่อให้ระดับ
น้ำตาลในเลือดตอนก่อนอาหารเย็น (presupper BG) อยู่ที่ 4.0 – 7.0 mmol/L 
หรือ 72 – 126 mg/dL

 การให้ Presupper premixed insulin มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ระดับน้ำตาล
ตามเป้าหมาย -  4.0 -7.0 mmol/L หรือ  72 – 126 mg/dL

 ในการให้ Humalog®Mix25 หรือ NovoMix®30 premixed Insulin ควร
ให้ทันทีหลังรั[ประทานอาหาร

 ในการรักษาด้วย  premixed insulin... เมื่อสามารถทำให้ระดับน้ำตาล
ลดสู่ระดับเป้าหมายแล้ว  ควรยุติการปรับเพิ่มขนาดของยา แต่หากปรากฏว่า 
ยังไม่สามารถทำให้ระดับน้ำตาลลดลงสู่เป้า...ให้ปรับเพิ่มขนาดของ premixed 
insulin ตามความเหมาะสม  เพื่อให้ได้ระดับน้ำตาลตามเป้า

 เพื่อความปลอดภัย การปรับเพิ่มขนาดอินซูลิน ควรทำการตรวจดูระดับ
น้ำตาลในเลือดด้วยตัวของท่านเอง อย่างน้อยสองครั้ง / วัน

 ไม่ควรปรับเพิ่มอินซูลิน เมื่อเกิดภาวะน้ำตาลตก (hypoglycemia)
สองครั้ง หรือมากกว่า (BG <4 mmol/ศ หรือ 4x18 mg/dL) หรือ
เกิดภาวะน้ำตาลลดต่ำในตอนกลางคือน nocturnal hypoglycemia)

 ยาเม็ดลดน้ำตาล antihyperglcemic agents โดยเฉพาะพวกที่ใช้
กระตุ้นให้มีอินซูลินเพิ่ม เช่น glipiside, gibenclamide ควรลด หรือ
เลิกใช้เสียเลยเมื่อเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดลดต่ำ (hypoglycemia)<< BACK


http://guidelines.diabetes.ca/Browse/Appendices/Appendix3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น