วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เลือดจาง (Anemia) : P.6 : Risk factors


Aug. 7,2014

การเกิดโรคโลหิตจาง...
ปรากฏว่า  มีปัจจัยหลายอย่างสามารถทำให้คนเรามีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเลือดจางได้ เป็นต้นว่า:

 อาหารที่ขาดไวตามินบางตัว:
การรับประทานอาหารที่ขาดสารที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง 
เช่น ธาตุเหล็ก. ไวตามิน B12, folate จะทำให้คนเรามีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเลือดจางได้

 โรคลำไส้:
มีโรคลำไส้หลายอย่าง  มีผลกระทบกับการดูดซึมธาตุอาหาร จนทำให้คน
เรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลือดจางได้ เช่น โรค Crohn’s และโรค Celiac

 การมีประจำเดือน:
โดยทั่วไป สตรีเมื่อถึงเวลามีประจำเดือน  ต่างมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เลือดจางได้มากกว่าผู้ชาย  ทั้งนี้เพราะการมีรอบเดือนจะเป็นต้นเหตุ
ให้มีการสูญเสียเม้ดเลือดแดงได้

 การตั้งครรถ์:
ถ้าท่านตั้งครรภ์เมื่อใด  ท่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลือดจางชนิดขาด
ธาตุเหล็ก  ทั้งนี้เพราะธาตุเหล็กที่สะสมในร่างกายจะมีบทบาทในการเพิ่ม
ปริมาณของเลือด ตลอดรวมถึงการสร้างฮอีโมโกลบินในทารกที่อยู่ในครรภ์...

 โรคเรื้อรัง:
มีโรคเรื้อรังหลายอย่างที่อาจทำให้เกิดโรคเลือดจางได้ เช่น เมื่อท่านเป็น
โรคมะเร็ง, โรคไต หรือตับล้มเหลว หรือโรคเรื้อรังชนิดอื่น ๆ ต่างสามารถ
ทำให้เกิดภาวะเลือดจางได้

การสูญเสียเลือดอย่างช้าๆ  จากแผลในกระเพาะอาหาร หรือจากตำแหน่ง
อื่นของร่างกาย  สามารถทำให้ท่านสูญเสียธาตุเหล็กที่สะสมในร่างกาย
ซึ่งนำไปสู่การเกิดภาวะโรคเลือดจางชนิดขาดธาตุเหล้็ก (iron-deficiency)

 ประวัติทางครอบครัว:
ถ้าสมาชิคในครอบครัวของท่านเป็นโรคเลือดจางจากความผิดปกติทาง
พันธุกรรม  เป็นต้นว่า sickle cell anemia ท่านอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคดังกล่าวได้

 ปัจจัยอย่างอื่น ๆ:
ประวัติการเกิดอักเสบบางอย่าง, โรคเลือด และโรคในระบบภูมิคุ้มกัน, โรค
พิษสุราเรื้อรัง, มีการสัมผัสกับสารพิษ, และมีการใช้ยาบางอย่าง 
ซึ่งสามารถกระทบกบการสร้างเม็ดเลือดแดง   และนำไปสู่ภาวะเลือดจาง
ในที่สุด

<< BACK   NEXT >> P 7 :Complications

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น