วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมาชิคในครอบครัว มีส่วนสำคัญในการรักเบาหวานของท่าน (Diabetes: It's a Family Affair?

Aug. 12, 2014

สำหรับท่านที่เป็นโรคเบาหวาน...
นอกจากจะยึดมั่นในเรื่องอาหารการกิน, กินยาตามที่แพทย์สั่ง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมแล้ว เราจะพบว่า สมาชิค
ในครอบครัวของท่านสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแส
เลือดได้เป็นอย่างดี  หรือสามารถทำลายการรักษาโรคของเขาได้

ผลของการศึกษาที่ลงใน Diabetes Care (Vol. 35, P. 1239)
เป็นการศึกษาในคนไข้โรคเบาหวาน ประเภท 2 จำนวน 45 ราย
ในจำนวนดังกล่าว มี 16 รายตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
สมาชิคในครอบครัว  ซึ่งมีความเข้าใจในเรื่องของโรค และความสำคัญ
ของการดูแลรักษาโรคดัวยตัวเอง  ตลอดรวมถึงการสนับสนุน และให้
ความร่วมมือในเรื่องการกินยาลดน้ำตาลในกระแสเลือด

ในคนไข้แต่ละรายจะได้รับการตรวจดระดับ A1c

ผลจากการศึกษา:
ในกลุ่มที่ได้รับความร่วมมือกับสมาชิคในครอบครัวในทุกด้าน  จะทำให้
คนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้เป็นอย่างดี
โดยการออกกำลังกาย ,  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหาร และการออก
กำลังกาย  ตลอดรวมถึงกินยาตามแพทยืสั่ง

ส่วนคนที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิคในครอบครัว จะทำให้คน
เป็นโรคเบาหวาน โดยเฉพาะคนสูงอายุไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล
ในกระแสเลือดได้ดีเท่าที่ควร เป็นต้นว่า ไม่ออกกำลงกาย ไม่
กินยาตามแพทย์สั่ง...

โดยสรุป ..
ในการรักษาโรคเบาหวาน จะเห็นว่า การได้รับความร่วมจากสมาชิคใน
ครอบครัว  จะมีบทบบาทสำคัญต่อการรักษาโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี


www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น