วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เราจะแยกโรคทั่งสองได้อย่างไร : Parkinsons’s or Essential Tremor


July 28,2014

มีคนคนสูงอายุจำนวนไม่น้อย มีอาการสั่นระริกของมือทั้งสสอง,
ศีรษะ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย...ทำให้คนพบเห็นนึกถึงโรคๆ หนี่ง
คือ โรคพาร์กินสัน ซึ่งเป็นโรคที่นอกจากไม่มีทางรักษาให้หายขาด
แล้ว ยังเป็นโรคที่มีการดำเนินไปเรื่อย ๆ โดยที่ส่วนใหญ่จะมีอาการ
สั่นระริกของกาย

แต่มีอีกภาวะหนึ่ง ที่มาด้วยลักษณะอาการสั่นระริกได้เช่นกัน นั้น
คือ essential tremor

คำถามมีว่า...
เราจะแยกคนที่มีอการสั่นระริกระหว่างโรค “Parkinson’s ” และ
“essential tremor” ได้อย่างไร ?

อาการสั่นระริกที่พบในคนนทีเป็นโรค “พาร์กินสัน” เป็นการสั่นใน
ระวหว่างหยุดพัก (resting tremor)... โดยเราจะพบเห็นอาการ
สั่นของมือเมื่อมืออยู่ในขณะพักผ่อน (completely rested) และ
อาการสั่นจะหายไปเมื่อมือถูกสั่งให้ทำงาน เช่น ให้หยิบของ

ส่วนในคนที่เป็น Essential tremor...
จะมีลักษณะตรงกันข้าม นั่นหมายความว่า เมื่อมือของคนที่เป็น
essential tremor ได้พักผ่อน อาการมือสั่นจะหายไป แต่
พอสั่งให้มือทำงาน เช่นให้จับถ้วยแก้ว...หรือมีการเคลื่อนไหว
อาการสั่นจะหายไป

อาการสั่นอันเกิดจาก Parkinson’s ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้น หรือมี
อาการมากที่ด้านใดด้านหนึ่งเสมอ
ส่วน Essential tremor ปรากฏว่า การสั่นของทั้งสองข้างจะเท่ากัน

คนที่เป็น essential tremor จะไม่มีอาการที่สำคัญ (เด่นชัด) เหมือน
คนที่เป็นโรค parkinson’s เช่น มีการเคลื่อนไหวช้า (bradykinesia),
กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง (stiff muscle), ทำให้มีลักษณะการเคลื่อนไหว
คล้ายฟันเฟือง (cogwheel rigidity)

สาเหตุของโรคพารกินสัน จะแตกต่างจากโรค essential tremor...
โดยโรค “พาร์กินสัน” มีต้นเหตุมาจากสมองขาดสารสื่อประสาท ชื่อ
Dopamine

ส่วนสาเหตุของ essential tremor กลับไม่เป็นที่ทราบ แต่คิดว่ามัน
เป็นผลเนื่องมาจากความผิดปกติในคลื่นประสาท (distortion of
Neurological impulses) ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของสมอง ?
อย่างไรก็ตาม...เราไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จอธิบายได้ว่า ทำไมคนที่
เป็น essential tremor มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันใน
ช่วงหลังของชีวิต
   


     Credit: www.adoctorandanurse.com

ในคนที่เป็น essential tremor เมื่อแก่ตัวขึ้น อาการสั่นระริกจะเลวลง
ซึ่งอาจเป็นอาการเริ่มแรกของการเกิดโรค “พาร์กินสัน” ก็ได้
อย่างไรก็ตาม essential tremor ในคนแก่ ...อาการสั่นของมือ หละ
อาการสั่นของศีรษะ เป็นการสั่นแบบหยาบๆ ไม่สั่นเร็วเหมือนตอนแรก
(ลักษณะการสั้น – ช้า และหยาบ) ซึ่งทำให้หลายคนคิดว่า มันได้
กลายเป็นพาร์กินสัน แต่ตามเป็นจริง...มันยังเป็น essential tremor
ซึ่งมีอาการเลวลงเท่านั้นเอง !


http://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/healthy_living/
essential_tremor_Parkinsons_3842-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น