วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อความดันลดโลหิตลดต่ำกว่า 120/80 : Should I take my medicines When my blood pressure is less than 120/80 mmHg ?

June 12, 2014

ในขณะทีท่านกินยารักษาโรคความดันโลหิตสูง...
ปรากฏว่า  ความดันโลหิตของท่านลดต่ำกว่า่ 120/80 mm Hg
มี่คำถามว่า  เราควรหยุดยารักษาความดันโหลิตดีไรือไม่ ?

คำตอบ:
หากท่านรุปสึกเป็นปกติดี  ไม่มีอาการใด ๆ
ให้ท่านกินยาลดความดันต่อไป

ผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อระดับความดันลดต่ำกว่า 120/80 mmHg
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ หรือสมองขาดเลือด(heart
Attack & stroke) จะลดลงอย่างชัดเจน

คำถามที่คนชอบถามเสมอ...
ระดับความดันโลหิตจะต้องลดลงถึงระดับใดก่อนที่จะเกิดมีอาการ ?

กรณีเช่นนี้ จะแตกต่างกันในแต่ละคน
ตราบใดที่ท่านไม่มีอาการ ท่านไม่ต้องใส่ใจกับความดันเลือดที่ลดลง
เพราะมันจะไม่อันตราย ใด ๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับความดันโลหิตสูง

อาการที่พบได้บ่อย ๆ ซึ่งบ่งบอกให้ทราบว่า ความดันโลหิตต่ำเกิน
ไป ได้แก่:

 วิงเวียน (Dizziness)
 สับสน (confusion)
 ปัสสาวะออกน้อย ( Decreased urine output)
 เหนื่อยเพลียเมื่อออกกำลังกาย (Fatigue when exercise)
 เป็นลม (Fainting)

เมื่อท่านมีความวิตกกงวลในเรื่องความดันเลือดของท่านว่า มันอาจ
ต่ำเกินไป หรือท่านมีอาการอันเกิดจากความดันเลือดของท่านลดต่ำ
ท่านต้องไปพบแพทย์ทันที...โดยไม่ต้องหยุดยาลดความดัน

ในกรณี่ี่ีทีต้องหยุดยาลดความดันโลหิต...
จำเป็นต้องค่อย ๆ ลดขนาดของยาลง (ที่ละคร่ง)ก่อนที่จะหยุดยา   เพราะ
การหยุดยาทันทีสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงที่มีอันตรายสูงได้ 
 ซึ่งเรียกว่า rebound hypertension

highbloodpressure.about.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น