วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 3 : Risk Factors

Jun 5, 2014

ปัจจัยเสี่ยง คืออะไรก็ได้ ซึ่งทำให้ท่านมโอกาสเกิดโรคขึ้น
เช่น มะเร็ง และมะเร็งแต่ละชนิดต่างมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน 
ยกตัวอย่าง การเผชิญกับแสงอาทิตย์สามารถทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ 
การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งชองปอด, กล่องเสียง, ปาก, 
ท่ออาหาร, ไต, กระเพาะปัสสาวะ, ลำไส้ใหญ่, และอวัยวะอื่น ๆ

ปัจจัยเสียง (Risk factors) ที่สามารถทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่:


 Credit: http://www.oriongenomics.com/

 Older age: คนที่เป็นมะเร็งลำหส้ใหญ่ส่วนมากจะเกิดในคน
ที่มีอายุมากกว่า 50 แต่อาจเกิดในคนที่อายุน้อยกว่าได้
แต่พบได้น้อยมาก

 มีประวัติว่ามีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ (Personal history of colorectal
Polyps) ถ้าท่านมีประวัติว่า มีติ่งเนื้อ (Polyps) ในลำไส้ใหญ่ ท่าน
มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของลไส้ใหญ่

 ลำไส้อักเสบ (inflammatory intestinal conditionss):
การมีลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง เช่น โรค ulcerative colitis หรือโรค
Crohn’s disease ปรากฏว่า สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
มะเร็งละไส้ใหญ่

 กลุ่มคนที่มีความผิดปกติทางธุกรรมบางชนิด (Inhereted syndromes)
สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ เป็นต้นว่า-
Familial adenomatour polyposis และ nonpolyposis colectal
Cancer (Lynch syndrome)

 อาหารที่มีสารใยอาหารต่ำ (Low-fiber) อาหารที่มีมันสูง (High-fat
Diet): ทั้งสองกรณีอาจมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
และผลจากการวิจัยยังพบว่า คนที่รับทานอาหารโปรตีนในปริมาณสูง
จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นกัน

 อาชีพนั่งโต๊ะ *Sedentary lifestyle.:
ถ้าท่านเป็นคนเฉื่อยแฉะ ไม่ค่อยออกกำลังกาย ขอให้ทราบว่า ท่าน
มีแนวโน้มที่เกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำ
เสมออาจลดคความเสี่ยงจากการเป็นมะร็งลำไส้ใหญ่ได้

 โรคเบาหวาน (Diabetes):
คนเป็นโรคเบาหวาน(diabetes) และคนที่ต้านการออกฤทธิ์ของอินซูลิน
(insulin resistance) อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำใสใหญ่

 ความอ้วน (Obesity):
คนอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่ และมีโอกาสตาย
จากมะเร็งลำไส้ใหญได้สูง (เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีนำหนักปกติ)

 สูบบุหรี่ (Smoking):
คนสูบบุหรี่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่ได้

 แอลกอฮอล (Alcohol):
คนดื่มจัด อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้

 การได้สัมผัสกับแสงรังสี... (Radiation therapy for cancer):
คนที่ได้รับรังสีรักษา ที่บิเวณท้อเพื่อรักษามะเร็งบางอย่าง อาจเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่


<< BACK     NEXT >> P 4 : Colorectal cancer : Causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น