วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อกินยาหลายขนาน...P2 : Polypharmacy increases the risk of adverse effects and medicine interactions

June 24, 2014

คนสูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวมากกว่าหนึ่งโรคเสมอ
จึงทำให้เขามีโอกาสพบแพทย์มากกว่าหนึ่งสาขา และเป็นเหตุให้เขา
ได้รับยามากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป

เนื่องจากเราไม่มีสูตรตายตัวในการใช้ยาสำหรับคนสูงอายุ  รวมถึงสภาพ
ของคนไข้แต่ละรายมีความแตกต่างกัน  เป็นเหตุให้การาฃตัดสินใจในการเริ่ม
ใช้ยา  หรือการหยุดยานอกจากจะแตกต่างกันแล้ว  ยังกระทำได้ยากอีกด้วย
ซึ่งผลรวมที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียได้มากกว่าผลดี

ดังนั้น การประเมินคนไข้สูงอายุแต่ละคน รวมถึงความจำเป็นต่อการใช้ยาแต่
ละตัว ไม่เพียงแต่ทำให้การรักษาคนสูงวัยได้ง่ายขึ้นแล้ว   ยังเป็นการลดความ
เสี่ยงจากการเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้อีกด้วย

โดยสรุป...
เหตุผลสำคัญสำหรับการหยุดยาในคนสูงวัย  ได้แก่ลดความเสี่ยงจากการเกิด
ผลอันไม่พึงประสงค์ ของยา,  ลดปฏิกิริยาระหว่างยา , และทำให้การจ่ายยา
ให้แก่คนสูงอายุได้ง่ายขึ้น

<<BACK        NEXT>> P. 3: How do you decide which medicine to                                                 be stopped ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น