วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Guide to stop medicine- Appropriateness

June 12. 2014

ความดันโลหิต...
ระดับความดันโลหิตที่จัดว่าดีที่สุด คือให้ต่ำกว่า 120/80 mmHg

ในคนปกติ ไม่เป็นโรคเบาหวาน หรือเป็นโรคไต เราจะทำการวัดระดับ
ความดัน 3 ครั้ง ถ้าผลพบว่า ระดับความดันอ่านได้ 140/90 หรือสูงกว่า
แพทย์มักจะเริ่มให้ยาลดความดันเลือดสูงแก่คนไข้ทันที

ส่วนในคนที่เป็นโรคเบาหวาน (diabetes) หรือเป็นโรคไต เขาควรเริ่ม
รับการรักษาด้วยการให้ยาลดความดัน (antihypertensive drugs) เมื่อ
ระดับความดันวัดได้ 130 (เลขตัวบน = systolic blood pressure) หรือ
ตัวล่าง วัดได้ 80 (diastolic blood pressure)

โดยทั่วไป เมื่อได้รับคำบอกว่า ท่านมีดับความดันสูง
สิ่งท่ีท่านจะต้องเริ่มต้นกระทำคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกด้วยการลด
น้ำหนักตัว (losing weight),  รับประทานอาหารทีให้ประโยชน์ต่อร่างกาย
 และออกกำลังกายเพิ่มข้น ,  และถ้าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว 
ไม่สามารถลดความดันโลหิตของท่านได้...
ท่านจะได้รับยาลดความดันโลหิตต่อไป

มียาลดความดันโลหิตสูงหลายตัว  ซึ่งแพทย์สามารถเลือกใช้รักษาโรค
ความดันของท่าน ในตอนแรก แพทย์อาจจำเป็นต้องทดลองใช้ยาท่ี่แตก
ต่างกัน หรือใช้ยามากกว่ากว่าหนึ่งขนาน   โดยท่านอาจใช้ยาไปเป็นเวลานาน 
 หรือตลอดชีวิตของท่าน

  NEXT >> อันตรายจากความดันโลหิตสูง P 2 : Dont stop medications

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น