วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 11 : Alternative medicine

Jun 6,2014

ในปัจจุบันนี้ ยังไม่พบว่าการแพทย์ทางเลือกไม่สามารถรักษามะเร็งลำไส้
ใหญ่ได้แลย

ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่า คนที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จะตกอยู่ในภาว
ของความวิตกกังวลอย่างหนัก โดยเราจะเห็นว่า หลังจากได้รับการวินิจฉัย
ว่าเขาเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เท่านั้น  คนไข้จะมีอาการหลายอย่างปรากฏขึ้น 
เช่น  มีความเศร้า, โกรธ, จิดใจไม่อยู่เนื้อกับตัว...ไม่มีสมาธิ, นอนไม่หลับ 
และเบื่ออาหาร Credit:  www.sheknows.com

การรักษาด้วยการใช้แพทย์ทางเลือกนั้น สามารถช่วยเหลือคนไข้ได้ 
 อย่างน้อยๆ ก็ในช่วงสั้นก็ยังดี

การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก ซึ่งอาจช่วยบรรเทาความเครียด หรือวิตก
กังวล ได้แก่:

o  ศิลปะบำบัด (Art therapy) เป็นการบำบัดด้วยกิจกรรมด้าน
    ศิลปะ...เป็นการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึก...

o  การเคลื่อนไหวบำบัด (Dance or movement therapy) เป็น
    การบำบัดทางจิตอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์
    กับอารมณ์ และความรู้สึก...

o  ออกกำลังกาย

o  ฝึกจิตปฏิบัติธรรม

o  ฟังเพลง (music therapy)

o  ฝึกการผ่อนคลายด้วยวิธี่ต่างๆ (relaxation exercises)               Credit: www.startupcell.com

การรักษาตามวิถีทางแพทย์ทางเลือกนั้น ดูตามชื่อของวิธีการบำบัดแล้ว
เราจะเห็นว่า แทบทุกวิธีที่กล่าวมา ต่างมีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยอารมณ์
แทบทั้งนั้น  ซึ่งเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ที่จะนำ
พาคนไข้ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ...


<< BACK           NEXT >> P : Colorectal cancer P12 : Prevention

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น