วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อมีการหยุดยาอย่างฉับพลัน P 5: What can happen if you Suddenly stop medication?

June 9, 2014

การหยุดยารักษาหลายตัวอย่างฉับพลัน รวมถึงการใช้ยาอย่าง
ผิดๆ สามารถทำให้เกิดผลเสียได้ (withdrawal effects)
ซึ่งเราสามารถอธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

เมื่อมีการกินยา (รักษา) ติดต่อกันเป็นเวลานาน...
ร่างกายของคนเราจะปรับตัวกับยาที่เรากินเข้าไป โดยบางส่วนของ
ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงไป   เป็นต้นว่า ไม่ต้องทำงานในหน้าที่นั้นต่อไป
ให้ยาที่เรากินเข้าไปจัดการแทน  แต่พอเราหยุดยาร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
ยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิม (ตอนเริ่มต้น)  จึงก่อให้เกิดมีอาการขึ้น

ระยะเวลาที่เกิดอาการที่เกิดจากการหยุดยา....
จะขึ้นกับระยะเวลาของการๆื้นตัวสู่สภาพเดิม (หลังการเปลี่ยนแปลง)
รวมถึงชนดของยาที่ใช้  กับตวคนไข้เอง

โดยสรุป ผลอันไม่พึงประสงค์จากการหยุดยาฉับพลัน...
จะก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ประมาณสองสามวัน ดังตัวอย่าง
เช่น การหยุดยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจ และเส้นเลือด  มันสามารถทำให้คนเกิด
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (heart attack) ได้

ในการรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจ ท่านจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดยา
และหากท่านยืนยันจะหยุดยาจรง ๆ ... ท่านจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ประจำของ
ท่านก่อนว่า จะหยุดยาได้หรือไม่

<< BACK     NEXT >> P 6: How to Get Off of High Blood Pressure Medicine

http://weill.cornell.edu/cert/patients/suddenly_stopping_medicine.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น