วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อมีการหยุดยาอย่างฉับพลัน P 4 : Why is it dangerous to suddenly stop a medicine?

June 9, 2014

ในกรณีที่มีการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน...
เมื่อมีการหยุดยาอย่างฉับพลัน  ย่อมก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้น   เรียก ปรากฏการณ์สะท้อนกลับ ( rebound phenomenon)
เช่น  ระดับความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น (rebound hypertension)

นอกจากนั้น ยังปรากฏว่ามียาอีกหลายขนาน เมื่อมีการหยุดยาอย่าง
ฉับพลันสามารถทำให้เกิดอาการ (withdrawal effects) ได้
เป็นต้นว่า:

 Aspirins การกินยาแอสไพรินในขนาดต่ำมาเป็นเวลานาน เมื่อหยุดยา
    สามารถทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (heart attack)
 Calcium chennel blockes (CCB) เช่น verapamil สามารถทำให้เกิด
   ภาวะ unstable heart attack
 Beta adrenergic blockers เช่น propanolol, atenolol เมื่อหยุดยา
   สามารถทำให้เกิด heart attack และสามารถทำลายชีวิตคนไข้ได
 Corticosteroids เช่น prednisolone
 Antidepressants
 Tamoxifen ภายหลังการกินยาติดต่อกันเป็นเวลานาน เมื่อมีการหยุด
    ยาอย่างฉับพลัน สามารถทำให้เกิดอารมณืแปรปรวนได้

<< BACK      NEXT>>>   P 2 Continued P 5: What can happen if you
                                                    Suddenly stop medication ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น