วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อท่านหยุดยาลดความดันโลหิตสูง... P2: Antihypertensive drugs Withdrawal syndrome

June 10,2014

เมื่อท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูง....
หากท่านหยุดยารักษาอย่างฉับพลัน  ส่วนมากมักจะไม่เกิดผลทันที... แต่ท่าน
อาจมีอาการแสดงของระบบประสาท “ซิมพาเทอรติก” เพิ่ม ทำให้ระดับของ
ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก  และเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด,
มีบางรายถึงกับเสียชีวิตได้

กลุ่มอาการที่เกิดตามหลังการหยุดยาดังกล่าว...
ส่วนมากจะเกิดตามหลังการหยุดยากลุ่ม antiadenergic และ beta-adrenergic
blocking drugs หรือหยุดยาร่วมสำหรับลดความดันหลายตัว
อย่างไรก็ตาม มันสามารถเกิดขึ้นกับยาลดความดันตัวอื่นได้เช่นกัน

มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าว เช่น:

 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease)
 ความดันเลือดสูงมากๆ (Severe hypertension)
 โรคหลอดเลือดแดงของไตตีบแคบ (Renovascular หรือ high renin hypertension)
 รับยาลดความดันหลายตัว โดยแต่ละตัวมขนาดสูง
    (High doses of multiple antihypertensive drugs)

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลเสียจากการหยุดยา  หากท่านจำเป็นต้องหยุดยา
ท่านจะต้องค่อยๆ ลดขนาดของยาลดความดันโลหิตลงอย่างช้า ๆ
โดยใช้เวลา  7 – 10 วัน  สามารถป้องกันไม่ให้เกิดอาการต่าง ๆ
นั้นคือสิ่งที่ท่านต้องทำ

<< BACK

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6116286

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น