วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อหยุดยาลดความดันโลหิตสูง... P2: Antihypertensive drugs Withdrawal syndrome

June 10,2014

เมื่อท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูง....
หากท่านหยุดยารักษาทันที ส่วนมากมักจะไม่เกิดผลทันทีหรอก แต่ท่าน
อาจอาการแสดงของระบบประสาท “ซิมพาเทอรติก” ทำงานเพิ่มขึ้น
เป็นเหตุให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจออกแรงเพิ่มขึ้น เป็นการ
เพิ่มความเสี่ยงต่อการทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจขาดเลือด เกิดภาวะ
heart attackและอาจถึงขั้นสูญเสีชีวิตได้

กลุ่มอาการที่เกิดตามหลังการหยุดยาดังกล่าว ส่วนมากจะเกิดตามหลัง
การหยุดยากลุ่ม antiadenergic และ beta-adrenergicBlocking drugs
หรือหยุดยาลดความดันหลายตัว

อย่างไรก็ตาม มันสามารถเกิดขึ้นกับยาลดความดันตัวอื่นได้เช่นกัน
ซึ่งทำให้เกิดอาการอันไม่พึงปราถนาจากการหยุดยาอย่างฉับพลัน ดัง
นี้:

 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease)
 ความดันเลือดสูงมากๆ (Severe hypertension)
 โรคหลอดเลือดแดงของไตตีบแคบ (Renovascular 
    หรือ high renin hypertension)
 รับยาลดความดันหลายตัว โดยแต่ละตัวมขนาดสูง
    (High doses of multiple antihypertensive drugs)

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลเสียจากการหยุดยาอย่างฉับพลัน ท่านสามารถ
หยุดยารักษาความดันโลหิตได้ด้วยวิธี “ลดขนาด” ของยาลงอย่างช้า ๆ
โดยใช้เวลประมาณ 7 – 10 วัน

ในการหยุดยารักษาความดันโลหิต (antihypertensives) ด้วยวิธีการลด
ขนาดดังกล่าว บางรายอาจมีอาการอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้ หากเป็น
เช่นนั้น ให้ท่านหันกลับไปใช้ยาเหมือนเดิม....<< BACK     NEXT >>3: Adverse Effects of Suddenly stopping medicine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น