วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จะหยุดยาอย่างไร... ไม่ให้เป็นภัยกับตัว P.1 : Practical guide for stopping medicine in older people

June 12, 2014

เป็นที่ทราบกันว่า คนสูงอายุที่จำเป็นต้องใช้ยารักษา...
ส่วนใหญ่พวกเขาจะใช้ยาหลายตัว (ขนาน) ด้วยกัน เรียกภาวะดังกล่าว
ว่า “polypharmacy” และจากการใช้ยาหลายตัวดังกล่าว จะเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ (side effects)
และเกิดปฏิกิริยาระหว่าง ยาที่ใช้รักษาได้


เพื่อหลีกเลี่ยงผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหลายขนาน...
ผู้ป่วยแต่ละคนจำเป็นต้องตรวจสอบยาตนเองต้องใช้เพื่อการรักษาโรค
ของตัวเอง  ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้การรักษาง่ายขึ้นเท่านั้น  ยังสามารถลด
อันตรายอันอาจเกิดจากการใช้ยาเหล่านั้นได้

คนสูงอายุส่วนใหญ่ จะมีหลายโรค และมีโอกาสพบกับเภสัชกรผู้จ่ายยา
หรือแพทย์หลายคน  จึงทำให้คนสูงอายุมีโอกาสซำ้ซ้อน  เป็นเหตุให้ม่ีการ
ใช้ยาหลายขนาน

เมื่อมีการใช้ยาหลายขนาน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง 
และเกิดปฏิกิริยาระหว่างตัวยาทีใช้ในการรักษา   และเนื่องจากการเปลี่ยน
แปลงสรีระวิทยาในคนสูงอายุ   จึงทำให้การตอบสนองต่อยาเปลี่ยนแปลง
ไปจากคนหนุ่มเขา

จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้การเริ่มให้ยา และหยุดยาในคนสูงอายุ 
กระทำได้ด้วยความยากลำบากมากกว่าคนทั่วไป  และผลที่เกิดจากการให้
ยามีโอกาสได้รับอันตรายมากกว่าประโยชน์ที่พึงได้รับ

NEXT >> P 2: How do you decide which medicines can be stopped ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น