วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความดันโลหิตสูง ...ภัยใกล้ตัว P.2: Don’t stop Meication

June 12, 2014

เมื่อท่านได้ัรับการรักษาโรความดันโลหิตสูง...
ท่านอย่าได้หยุดกินยา   โดยไม่ได้บอกแพทย์เป็นอันขาด
ความจริงมีว่า คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจะไม่มีอาการใด ๆ 
 และมันสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อท่านได้ โดยที่ท่านไม่รู้ว่าท่าน
ไม่รู้ตัวมาก่อน

ที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ มีบางคนที่เป็นโรคความดันเลือดสูงหยุดยาเอง
โดยเข่าใจผิดว่า เมื่อระดับความดันลดต่ำเป็นปกติแล้ว...
โรคความดันโลหิตขอเงเราหายแล้วนี่ .... ทำไมจะต้องกินยาต่อไปอีกเล่า ?

การหยุดยาลดความดันลง...
จะทำให้ความดันที่ลดต่ำลงสู่ระดับปกติ กลับเพิ่มสูงขึ้น (reboundHypertension) 
ทำให้คนเป็นโรความดันตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่น่ากลัว
เช่น ภาวะสมอง  และหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือด (stroke & heart attack)
และผลแทรกซ้อนอย่างอื่น ๆ

มีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงหยุดยารักษา:

 เกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น อาการวิงเวียนเมื่อ
ลุกขึ้นยืน, เหนือยเพลีย, คัดจมูก, และมีผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางเพศสัมพันธ์

 ต้องเสียสตางค์ค่ายารักษา, ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคความดัน... และไม่ทราบ
ถึงควารมสำคัญของการควบคุมระดับความดันโลหิสูง

 ในขณะทีท่านกินยาลดความดันโลหิตสูง...
หากท่านเกิดมีอาการอันไม่พึงประสง๕ (side effects) ท่านจะต้อง
ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาท่านทันที และแพทย์อาจเปลี่ยนยาให้
แก่ท่าน

 ในการรักษาโรคความดันด้วยยานั้น...
ท่านจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับยาชนิดต่างๆ หรือกลุ่มยาที่ท่านกำลังใช้
เพื่อควบคุมระดับความดันของท่าน ตลอดรวมถึงเข้าใจถึงผลข้างเคียงอันจะเกิด
จากการใช้ยาแต่ละตัวอีกด้วย หากท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้ดี จะเป็นเหตุให้ท่านเลิกกกินยาได้

 บางคนเลิกกินยา เพราะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย...
ความจริงมีว่า เรามียาหลายขนานที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ โดยแพทย์
สามารถเลือกใช้ยาให้เหมาะสมทั้งคุณภาพ และราคาของยา


<< BACK

http://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=1&ContentID=788

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น