วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

Chronic pelvic pain : P. 4: Coping for Chroinc pelvic pain

April 26,2014

ในการรักษาอาการเจ็บปวดในบริเวณอุ้งเชิงกราน...
จะพบว่า การได้รับคำแนะนำในเชิงจิตวิทยา หรือจิตวิทยารักษา
อาจช่วยสตรีที่ทรมานจากอาการปวดเร้อรังในบริเวณอุ้งเชิงกรานได้

จิตบำบัดที่เรียกว่า การบำบัดด้วยการรับรู้ และพฤติกรรม ซึ่งแพทย์
ชอบเรียกว่า Cognitive behavioral thearapy สามารถช่วยให้ผู้ป่วย
จัดการกับอาการปวดในบริเวณอุ้งเชิงกรานได้ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้:

o Psychotherapy- เป็นจิดบำบัดด้วยการพบกับจิตแพทย์ หรือ
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เป็นวิธีการบำบัดด้วย
การถกปัญหาในด้านอารมณ์ ซึ่งตอบสนองต่อความเจ็บปวด
ที่เกิดขึ้น

ผลของจิตบำบัดด้วยการรับรู้ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสามารถ
ช่วยให้คนที่ทรมานจากความเจ็บเรื้อรังได้ในกลุ่มคนจำนวน
ไม่น้อย...

o Group Psychotherapy – เป็นวิธีการรักษาด้วยการให้คนที่มี
ปัญหา...ได้แบ่งปันประสบการณ์ความเจ็บปวดที่ตนได้รับ
รวมไปถึงวิธีการเอาชนะอาการปวดดังกล่าว สามารถช่วยทำ
ให้อาการปวดลดลงได้

o Relaxation Technique – วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งหลายวิธี
ด้วยกัน เช่น การนั่งปฏิบัติธรรม (เวทนานุปัสสนาสติดปัฏฐาน),
การสกดจิตตนเอง หรือการทำ biofeedback สามารถช่วยทำ
ให้หายจากอาการปวดได้


<< BACK                                                  NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น