วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

อาการปวดประสาท P.4: Neuralgia – Diagnosis
April 10, 2014

ในการวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดประสาท...
สิ่งที่แพทย์จำเป็นต้องกระทำ  คือ การประเมินขอ้มูลทีีได้จากกประวัติเกี่ยว
กับการเกิดอาการปวด   จากการตรวจร่างกาย  ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ  
และการตรวจพิเศษอย่างอื่น เช่น MRI
                                                                                     
เมื่อท่านไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดเส้นประสาท (neuralgia)
สิ่งที่จะได้พบเห็น   คือ ท่านจะถูกซักประวัติเกี่ยวกับอาการของท่าน
ซึ่งท่านจะต้องอธิบายถึงลักษณะของอาการ  และระยะเวลาของความ
เจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับท่าน

ท่านจะต้องบอกให้แพทย์ได้ทราบว่า ท่านกินยาอะไรบ้าง
บอกให้แพทย์ได้ทราบว่า  ท่านมีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่  เช่น โรค
เบาหวาน,  โรคมัลติเปิ้ลสเกลอโรซิส, และโรคงูสวัส (Herpes Zoster)
โรคที่กล่าวมาสามารถทำให้เกิดอาการปวดประสาทได้

จากการตรวจร่างกาย...แพทย์จะตรวจดูตำแหน่งที่มีความเจ็บปวด และ
อาจตรวจพบต้นเหตุทำให้เกิดอาการปวดประสาทได้

หากท่านมีอาการปวดที่บริเวณใบหน้า...
ท่านอาจจำเป็นต้องทำการตรวจฟัน (dental exam.) เพื่อแยกโรคทางฟัน
ออกไป เช่น รากฟันอักเสบเป็นหนอง (an abscess)

ท่านอาจได้รบการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ...
เพื่อตรวจดูระดับน้ำตาล   ตรวจดูการทำงานของไต  ซึ่งการเป็นโรค
เบาหวาน  และโรคไต  ต่างสามารถทำให้เกิดโรคปวดประสาทได้

ต่อจากนั้น  ท่านอาจได้รับการตรวจด้วยภาพ  เช่น   MRI  ซึ่งสามารถ
ตรวจวินิจฉัยโรค multiple sclerosis (MS) ได้

การตรวจเส้นประสาท nerve conduction velocity (NCV)  สามารถตรวจ
ดูเส้นประสาทว่า  มีการถูกทำลายหรือไม่

จากข้อมูลที่ได้จากการซกประวัติ และการตรวจทางร่างกาย  และการตรวจ
ต่างๆ ที่กล่าวมา  สามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่า...
อาการปวดประสาทเกิดจากอะไร


<< BACK P. 3: Neuralgia - Causes

NEXT >> P. 5 :Neuralgia- Treatment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น