วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเส้นประสาทถูกกด P. 5: Pinched nerve – Tests and diagnosis

April 5, 2014

ในการวินิจฉัยโรค...
แพทย์ของท่านจะถามประวัติเกี่ยวกับอาการที่เกิด  รวมไปถึงการตรวจ
ร่างกาย

ถ้าแพทย์ของท่านเกิดความสงสัยว่า เส้นประสาทของท่านถูกกด ท่านอาจ
ได้รับทำการตรวจหลายอย่าง   ที่ท่านควรทราบได้แก่ :

o Nerve conduction study:
การตรวจชนิดนี้ เป็นการวัดคลื่นกระแสไฟฟ้า  และการทำงานของเส้น
ประสาทในกล้ามเนื้อ   โดยผู้ทำการตรวจจะวาง “อีเล็กโตรด” บนผิวหนัง เป็น
การวัดคลื่นสัญญาณประสาท ซึ่งวิ่งผ่านเส้นประสาท

ผลที่ได้จากการตรวจ  แพทย์สามารถบอกให้ทราบว่า เส้นประสาทถูกทำ
ลายหรือไม่

o Electromyography (EMG)
ในการตรวจ EMG แพทย์จะเสียบเข็ม ซึ่งเป็น “อีเล็กโตรด” ผ่านผิวหนัง
เข้าไปยังกล้ามเนื้อมัดต่างๆ เป็นการตรวจดูสภาพของกล้ามเนื้อว่า
หากเส้นประสาทยังอยู่ในสภาพดี กล้ามเนื้อจะมีการหดตัวได้ดีเป็นปกติ

o Magnetic resonance imaging (MRI):
เป็นการตรวจด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็ก และคลื่นวิทยุ ทำการตรวจร่างกาย
ในระดับต่างๆ การตรวจชนิดนี้สามารถบอกให้ทราบว่า เส้นประสาทดูกกด
หรือไม่ ?
     
<< BACK Pinched nerve P. :

NEXT >> Pinched nerve P. : Tests and diagnosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น