วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเกิดมีอาการชาที่ฝ่ามือ p 7 : Carpal Tunnel syndrome –Risk factors

April 8, 2014

คำถามมีว่า...
คนประเภทใด มีโอกาสเกิดโรค เส้นประสาทมีเดียน หรือ carpal tunnel syndrome ?

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ทำให้คนเราเกิดเป็นโรคเส้นประสาทมี "เดียน"
ถูกกดทับ  ที่ควรทราบได้แก่:

1. Gender:
เพศหญิงมีโอกาสเป็นโรคได้มากว่ากว่าชายได้ถึง 3 เท่าตัว

2. Age:
โรค เส้นประสาทมีเดียน  จะพบได้บ่อยในคนที่มีอายุระหว่าง 30 – 60

3. Didease:
มีโรคบางอย่างมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคเส้นประสาท "มีเดียน" ถูกกดทับได้สูง
เข่น โรคเบาหวาน (diabetes), โรคความดันเลือดสูง (hypertension),
และดรคข้ออักเสบ (arthritis)

4. Livestyle dactors:
ปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นประ
สาท "มีเดียน" ใยบริเวณข้อมือ ได้แก่ การสูบบุหรี่, ชอบรสเค็มจัด,
อาชีพนั่งโต๊ะไม่ค่อยมี่เวลาออกกำลังกาย, และเป็นคนอ้วน

5. Hand-on occupations:
งานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมือให้มีการเคลื่อนไหวซ้ำอย่าง
ต่อเนื่อง   เชน  การทำงานในโรงงาน,  งานประกอบชิ้นส่วนในโรงงาน,
ทำงานเกี่ยวกับกาพิมพิ์ดิด และงานก่อสร้าง....งานพวกนี้
จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเส้นประสาท "มีเดียน" ถูกกด

<<  BACK P : 6 :Carpal tunnel syndrome - Diagnosis

NEXT >>  P 8. : Carpal Tunnel syndrome – Treatment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น